Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Anna Seretny, prof. UJ

Stanowisko: profesor nadzwyczajny UJ

Inne funkcje: kierownik studiów podyplomowych  

Dr hab. Anna Seretny, prof. UJ – absolwentka filologii angielskiej UJ. Stopień doktora uzyskała za pracę Definicje i definiowanie (Wydział Filologii UJ, 1997). Tytuł doktor habilitowanego w zakresie językoznawstwa otrzymała na podstawie rozprawy Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (Wydział Polonistyki UJ, 2012). Pracowała jako Visiting Lecturer na Uniwersytecie Connecticut (1991-1993) oraz jako Visiting Professor na Uniwersytecie w Toronto (2001-2002). Od 2009 roku jest kierownikiem studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego.

W latach 2001-2016 roku uczestniczyła w pracach zespołu ds. egzaminowania i opracowywania testów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, pełniąc funkcję  kierownika zespołu ds. rozumienia tekstów.

W latach 2004–2008 była prezesem Stowarzyszenia Bristol Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, w kadencji 2012-2016 pełniła funkcję wiceprezesa. Od roku 2013 jest członkiem Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju przy Radzie Języka Polskiego. W roku 2017 była ekspertem Zespołu ds. opracowania projektu strategii nauczania i promocji języka polskiego na świecie MNiSW.

Autorka licznych monografii i artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej oraz podręczników do nauki języka polskiego jako obcego. Wielokrotnie wyróżniana nagrodami JM Rektora UJ za działalność naukową (1992, 2005, 2007, 2009, 2012, 2013, 2015). Prowadzi także warsztaty szkoleniowe w kraju u za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako nierodzimego.

W pracy naukowej zajmuje się leksykografią pedagogiczną oraz badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych, a także uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się również zagadnienia związane z dydaktyką języka polskiego jako odziedziczonego.

Strony www

Anna Seretny w USOSWeb

 

Książki

Seretny, A. (2015). Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka LingVariów Glottodydaktyka, t. 11, Kraków: Księgarnia Akademicka. [376 stron]

Lipińska, E., Seretny A. (2013), Integracja kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce na przykładzie języka polskiego jako obcego/drugiego. Kraków: Księgarnia Akademicka. [230 stron]

Seretny, A., Lipińska E. (2012). Miedzy językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej. Kraków: Księgarnia Akademicka. [228 stron]

Seretny, A. (2011). Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [346 stron]

Seretny, A., Lipińska E. (2005). ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [314 stron]

Seretny, A. (2003). A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [252 strony]

Seretny, A. (1998). Definicje i definiowanie. Kraków: Wydawnictwo Nomos. [354 strony]

 

Prace redakcyjne

Miodunka W.T., Seretny A. (red.) (2016), Język, literatura i kultura polska w świecie, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lipińska, E., Seretny A. (red.) (2016). Tłumaczenie we współczesnej glottodydaktyce. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Lipińska, E., Seretny A. (red.) (2015). Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle   „Standardów wymagań egzaminacyjnych" oraz „Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego". Biblioteka LingVariów  Glottodydaktyka, t. 10, Kraków: Księgarnia Akademicka Kraków. [129 stron]

Janowska, I., Lipińska, E., Rabiej, A., Seretny, A., Turek, P. (red.) (2011). Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka. [216 stron]

Seretny A., Lipińska E. (red.) (2008). Rozwijanie i testowanie sprawności językowych oraz kompetencji socjokulturowej i socjolingwistycznej. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [200 stron]

Miodunka, W.T., Seretny A. (2008). W poszukiwaniu nowych rozwiązań – dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [510 stron]

Lipińska E., Seretny, A. (2006). Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [337 stron]

Lipińska E., Seretny A. (red.). (2006) Sprawności przede wszystkim. Materiały z II Konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol". Kraków: Wydawnictwo Universitas. [208 stron]

Lipińska, E., Seretny, A. (red.) (2005). Przewodnik po egzaminach certyfikatowych. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [92 strony]

Lipińska, E., Martyniuk W., Seretny, A. (red.) (2004). Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały z Międzynarodowej Konferencji sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol". Kraków: Wydawnictwo Universitas. [164 strony]

 

Tłumaczenia i adaptacje

Glosariusz terminów z zakresu testowania biegłości językowej (wspólnie z M. Gaszyńską Magierą). Kraków: Wydawnictwo Universitas. [s. 69-114]

Przewodnik dla autorów zadań testowych (wspólnie z M. Gaszyńską Magierą). Kraków: Wydawnictwo Universitas. [228 stron]

Lista zagadnień kontrolnych do oceny jakości testów biegłości językowej (wspólnie z M. Gaszyńską – Magierą). Kraków: Wydawnictwo Universitas.[156 stron]

 

Wybrane artykuły  

Lipińska E., Seretny A. (2017). Polsko-niepolskie dzieci w polskiej szkole – studium (re)emigracyjnych problemów uczniów. W: A. Janus-Sitarz (red.), Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego (s. 263-286). Kraków: Universitas.

Seretny A. (2016). Stopień trudności słowa, leksyka w perspektywie glottodydaktycznej, Języki Obce w Szkole 1, 17-26.  

Seretny A., Lipińska E. (2016). Polish as a Heritage Language – Somewhere in between, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2 (160), 177-201.

Seretny A. (2016). Strategie uczenia się słownictwa – obcokrajowcy vs. użytkownicy języka Odziedziczonego. W: K. Droździał-Szelest, S. Piotrowski (red.), Strategie w nauczaniu i uczeniu się języka, Neofilolog 46/1, 95-108.

Seretny A., Lipińska E. (2016). Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, Poradnik Językowy 10, 45-61.

Seretny A. (2016). Leksyka w nauczaniu języka specjalistycznego – potrzeby akademickie a potrzeby zawodowe, Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 24, 151-168.

Seretny A., Stefańczyk W. (2016). Współczesne ujęcia kategorii rodzaju gramatycznego a praktyka (glotto)dydaktyczna, Postscriptum Polonistyczne 1 (19), 71-85.  

Lipińska, E., Seretny A. (2016). Tłumaczenie w nauczaniu/uczeniu się języka – od słowa do tekstu. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków.

Seretny A. (2016). Przekład wewnątrzjęzykowy i jego znaczenie w procesie kształcenia językowego, W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków.

Seretny, A. (2015). W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, Postscriptum Polonistyczne 2, 89-106.

Seretny, A., Stefańczyk W. (2015). Między słownikiem a gramatyką – słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej. Postscriptum Polonistyczne 2, 45-62.

Seretny, A. (2015). Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych. LingVaria  2, 81-95.

Seretny, A. (2014). Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym. Acta Universitatis Lodzeinsis – Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 21, 37-50.  

Seretny, A. (2014). Standaryzacja wymagań leksykalnych w glottodydaktyce polonistycznej – znajomość słownictwa jako parametr oceny biegłości językowej. Poradnik Językowy 2, 22-35. 

Seretny, A. (2014). Czytanie ekstensywne, tekst w perspektywie glottodydaktycznej.  Postscriptum Polonistyczne 3, 7-18.

Lipińska E., Seretny, A. (2013). Nie swój, lecz i nie obcy –  język odziedziczony w perspektywie glottodydaktycznej. W: Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL, Kraków 23-24.IX.2013 r.
http://www.euroemigranci.pl/dokumenty/pokonferencyjna/Seretny_Lipinska.pdf (2013)

Lipińska, E., Seretny, A. (2012). Uczący się języka polskiego jako obcego / drugiego w środowisku endolingwalnym – ich umiejętności i potrzeby. Kwartalnik Polonijny 1, 2-10.

Seretny, A. (2011). Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna. LingVaria 1, 281-296.

Seretny, A. (2007). Quo vadis, Lexicographia peadagogica. Prace Filologiczne LIII, 503-512.

Seretny, A. (2006). Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności. LingVaria 2, 87-98.  

Seretny, A. (2006). Nauka o literaturze i teksty literackie w nauczaniu języka polskiego jako

obcego/drugiego. W: E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (s. 243-279). Kraków: Wydawnictwo Universitas.

Seretny, A. (2005). Łączliwość leksykalna w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W: M. Dąbrowska (red.), Język trzeciego tysiąclecia III, t. 3: Język polski i języki obce – kontakty, kultura, dydaktyka (s.303-312). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium".

 

Podręczniki

Seretny, A. (2016). By nie brakło słów. Ćwiczenia leksykalne dla poziomu B2. Kraków: Wydawnictwo Prolog.

Seretny, A. (2008). Per aspera ad astra. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Kraków: Wydawnictwo Universitas. [s. 227]

Seretny, A. (2007), Kto czyta – nie błądzi. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Kraków:  Wydawnictwo Universitas. [s. 211]


Udział w grantach

2002-2004      Socrates Transnational Co-operation Project - Lingua  Action 2 – Development of Tools and Materials TiPS – Development Program for Testing Polish and Slovenian 102335-CP-1-PL-LINGUA –L2


Pełna lista publikacji >>