Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr DOMINIKA IZDEBSKA-DŁUGOSZ

Stanowisko: asystent z doktoratem

Absolwentka Polonistyki UJ (2002). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Błędy gramatyczne w pracach pisemnych studentów ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego” (Uniwersytet Rzeszowski, 2018). W latach 2002–2005 uczyła języka polskiego w Armenii; 2006–2009 w Szkole Języków Obcych GLOSSA w Krakowie; 2012–2017 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jako lektor języka polskiego jako obcego dla Ukraińców. Od 2017 roku związana z Instytutem Glottodydaktyki Polonistycznej. Uczy kontrastywnie gramatyki polskiej w grupach wschodniosłowiańskich.

Od 2019 r. koordynator Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE w Krakowie dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.

Autorka artykułów z zakresu nauczania języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich oraz socjologii migracji. Prowadzi badania nad polsko-ukraińskim interjęzykiem.

Zainteresowania naukowe: interferencja w językach słowiańskich, kontrastywność w nauczaniu języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich, badania interjęzyka.

Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Strony WWW

Dominika Izdebska-Długosz w USOSWeb

Wybrane publikacje

Książki

Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 470.

Być nauczycielem polonistą – z przeszłością ku przyszłości. Rozważania pedeutologiczne, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów 2017, ss. 192.

Publikacje w czasopismach (wybór)
Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich), „Roczniki Humanistyczne” Tom LXVIII, zeszyt 10 (2020), 33-45.

Tęsknię po tobie – o transferowych błędach rządu czasowników w polszczyźnie studentów z Ukrainy, „Applied Linguistics Papers” 26/2: 2019, 21-32.

Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie – przykład statystycznej analizy danych w glottodydaktycznych badaniach eksploracyjnych, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, ISSN 2081-1128, 2017, 237-253.

Uczyć czy nie uczyć? – Przemiany miejsca i roli gramatyki w świetle metod nauczania języków obcych, "Acta Humana" 7 (2016), ISSN 2082-4459, 93-103.

Błędy leksykalne w wypowiedziach pisemnych ukraińskojęzycznych studentów uczących się języka polskiego jako obcego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6”, red. Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, A. Stasienko, A. Żarska, Rzeszów 2014, 133-143.

Publikacje w pracach zbiorowych (wybór)

Podobieństwa, które przeszkadzają, czyli o nauczaniu polszczyzny Ukraińców, red. Anna Seretny, Ewa Lipińska, Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2021, 197-223.

Izdebska-Długosz D., 2021, Polsko-ukraiński interjęzyk dzieci i młodzieży na tle interjęzyka dorosłych, red. Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka, Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Kraków, 62-75.

Problematyczne podobieństwa – o trudnościach Ukraińców w nauce języka polskiego, red. Michał Lubicz Miszewski, Imigranci z Ukrainy w Polsce. Uwarunkowania społecznokulturowe i wyzwania dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Akademii Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2020, 139-149.

Błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych – korpusowe badania lapsologiczne, w: Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, red. M. Biernacka, I. Janowska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2020, 189-210.

Konfrontatywność, dryl i tłumaczenie – koncepcja książki „Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1‒B1)”, red. A. Krawczuk, I. Bundza, „INKOS”, Kijów 2018, 379-392.

„Czyje są te syny?” czyli o błędach w rodzaju męskoosobowym popełnianych przez studentów ukraińskojęzycznych, w: Horyzonty nauczania języka polskiego jako obcego, red. A. Kwiatkowska, A. Roter-Bourkane, Wydawnictwo TetraStudio, Poznań 2016 (e-book), 43-57.

O błędach rodzaju gramatycznego w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, w: Pogranicza (nie tylko) Podkarpacia, red. J. Pasterska, S. Uliasz, A. Luboń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 47-60.

„Za tym czasem, co spędziłem w Polsce” – błędy w użyciu okolicznika czasu w języku polskim na podstawie prac pisemnych studentów ukraińskojęzycznych, w: Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, red. I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Slywynski, „INKOS”, Kijów 2016, 395-407.

O polsko-ukraińskim kontakcie językowym i kulturowym na przykładzie nauczania polszczyzny w środowisku ukraińskojęzycznym, w: Współczesny świat słowiański, red. K. Feruga, A. Ostrowska-Knapik, Praha 2016, 225-234.

Wizerunek Polski wśród Ukraińców rozpoczynających studia w Polsce, w: Sąsiedztwa III RP – Ukraina. Zagadnienia społeczne, red. M. Dębicki, J. Makaro, Wydawnictwo Gajt S.C., Wrocław 2015, 272-284.

Podręczniki

Polski dla nas 1 : Польский для нас 1. Deklinacja i składnia kontrastywnie dla Słowian wschodnich (A2-B2), Progressja, Kraków 2021, ss. 142.

Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla studentów ukraińskojęzycznych (A1–B1), Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne „Absolwent”, Rzeszów 2017, ss. 130.

Pełna lista publikacji (PDF)

Uczestnictwo w grantach

2008-2009: Realizacja badań sondażowych w ramach projektu badawczego finansowanego przez MNiSW „Analiza społecznych konsekwencji przemian edukacyjnych w Polsce";

2008-2009: Ekspert do spraw badań jakościowych w projekcie ,,Mroczna Strona Granicy – skala i przyczyny występowania „szarej strefy” w powiatach woj. podkarpackiego graniczących z Ukrainą” realizowanego przez BD Center w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.