Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr Adriana Prizel-Kania

Stanowisko: Adiunkt

Pełnione funkcje: Kierownik kierunku Studia Polskie – język, kultura, społeczeństwo

Absolwentka studiów polonistycznych i logopedycznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, kierownik studiów licencjackich na kierunku Studia Polskie – język, kultura, społeczeństwo. W latach 2013-2019 zastępca Dyrektora Centrum języka i Kultury Polskiej w Świecie ds. kształcenia cudzoziemców. Od 2012 roku członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Bierze udział w realizacji projektów badawczych i edukacyjnych współfinansowanych przez European Commision, MNiSzW oraz MSZ. W roku 2015 została laureatką konkursu MNiSW dla Wybitnych Młodych Naukowców. W centrum jej zainteresowań naukowych znajduje się metodyka nauczania języków obcych z wykorzystaniem wiedzy na temat mózgu,  terapia zaburzeń mowy.

Strony WWW

Adriana Prizel-Kania w USOSWeb

PUBLIKACJE (wybór)

Monografie
Prizel-Kania A., 2013, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 4, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Podręczniki i materiały dydaktyczne
Prizel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K., 2016, Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego oraz kultury polskiej dla początkujących, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Inne wybrane publikacje

Prizel-Kania A., 2024, Speech perception and its role in foreign language learning as exemplified by a study on Chinese-speaking learners of Polish [w:] P. Gębal, I. Janowska, (red.), Theory and Practice of Polish Language Teaching. New methodological concepts, Vandenhoeck&Ruprecht Verlage, Göttingen, s. 189-206.

Prizel-Kania A., 2022, Neurobiologiczne uwarunkowania nauki języków obcych, Poradnik językowy, nr 10 (799), s. 201-214.

Prizel-Kania A., 2020, Specyfika postaw i zachowań studentów chińskich jako przedstawicieli kultur kolektywnych w perspektywie glottodydaktycznej, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 27, s. 277-290.

Prizel-Kania A., 2018, Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia, Język Polski, z. XCVIII, s. 81-

Prizel-Kania A., 2017, Psycholingwistyczne i biologiczne podstawy nauczania wymowy, Języki Obce w Szkole, nr 2, s. 4-7.

Prizel-Kania A, 2016, Podejście ukierunkowane na proces w nauczaniu rozumienia obcojęzycznej mowy, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego. Doświadczenia-Perspektywy, nr 7, s. 152-162.

Nic Giolla Mhichíl M., Appel Ch., Ó Ciardubháin C., Jager S., Prizel-Kania A., 2015, Designing the Online Oral Language Learning Environment SpeakApps, International Journal of Information and Learning Technology, nr 32 (3), s. 165-173.

Prizel-Kania A., 2015, Surfing the Global Network! How to incorporate ICT and Social Media in Teaching and Learning Foreign Languages, Procedia – Social and Behavioral Sciences, nr 174, s. 2777 – 2782.

Appel Ch., Prizel-Kania A., Nic Giolla Mhichíl M. C., Jager S., 2014, SpeakApps 2: Speaking practice in a foreign language through ICT tools [w :] S. Jager, L. Bradley, E. J. Meima, S. Thouësny (red.), CALL Design: Principles and Practice, Groningen. Research-publishing.net, s. 12-18.

Prizel-Kania A., 2013, Analiza porównawcza tekstów stosowanych w testowaniu rozumienia ze słuchu na poziomie B2 w certyfikacji języków polskiego i angielskiego [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 271-282.

Prizel-Kania A., 2012, Od kompetencji językowej do komunikacyjnej. Przemiany pojęcia w ujęciu glottodydaktycznym [w:] M. Jodłowiec, A. Tereszkiewicz (red.), Dydaktyka języka obcego w okresie przemian, Kraków: Tertium, s. 49-58.

Prizel-Kania A., 2011, Teksty mówione w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu. Próba charakterystyki, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców,
nr 18, s. 371-378.

Prizel-Kania A., 2010, Trudności w rozumieniu ze słuchu w języku polskim na poziomie B2. Analiza wstępna [w:] R. Nycz, W. Miodunka, T. Kunz (red.), Polonistyka bez granic, t. 2, Kraków: Universitas, s. 123-133.

Prizel-Kania A., 2008, Rola i sposoby kształcenia percepcji słuchowej [w:] W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 215-222.

Prizel-Kania A., 2008, Rola i funkcje tekstu mówionego w testowaniu sprawności rozumienia ze słuchana poziomie B2, certyfikatowych), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 16, s. 81-90.

Pełna lista publikacji

 

UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW

— TICKET: Transnational Intercultural Competence through Knowledge Exchange and Training
Program: Erasmus+
Czas realizacji: 2019 - 2022
Stanowisko: badacz
Storna internetowa: https://www.interculturalticket.eu/

— Projekt ZintegrUJ - Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Program: Fundusze Europejskie: wiedza, edukacja, rozwój. Europejski Fundusz Społeczny
Czas realizacji: 2018 – 2021
Stanowisko: wykładowca

— DIGIPASS: Digital Passport - Virtual Enviroments for supporting Mobility
Program: Erasmus+ Key Action2
Czas realizacji: 2018 - 2021
Stanowisko: badacz
Strona internetowa: https://www.digi-pass.eu/

— PO POLSKU PO POLSCE – platforma do nauki języka polskiego i kultury polskiej na poziomie A1
Program: MSZ "Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej”
Czas realizacji: 2015    
Stanowisko: kierownik
Strona internetowa: www.popolskupopolsce.edu.pl

— SPEAKAPPS 2: Speaking Applications
Program: Erasmus+
Czas realizacji: 2013 - 2014
Stanowisko: kierownik projektu w UJ, badacz
Storna internetowa: www.speakapps.eu

— LIME-Languages in Media
Program: Erasmus+
Czas realizacji: 2013 – 2014
Stanowisko: członek Advisory Board / reprezentacja CJiKPwŚ UJ jako Partnera Stowarzyszonego
Strona internetowa: http://www.languages-in-media.eu/pl

— SPEAKAPPS: Production and Interaction in a Foreign Language through Online ICT Tools”
Program: Erasmus+
Czas realizacji: 2011 - 2012
Stanowisko: badacz
Storna internetowa: www.speakapps.eu

— Rozwijanie i testowanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym
Program: grant promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Czas realizacji: 2008-2009
Stanowisko: badacz/główny wykonawca
 

STAŻE NAUKOWO–DYDAKTYCZNE 

Uniwersytet Wileński (Litwa) – cel: badanie kompetencji różnojęzycznej; finansowany ze środków IdUJ (24.09-1.10.2022 r.)

Uniwersytet w Groningen (Holandia) – cel: badanie kompetencji różnojęzycznej; finansowany ze środków IdUJ (21-26.11.2022 r.)

Uniwersytet Federalny Stanu Parana w Kurytybie (Brazylia) – 10-dniowy staż naukowo-dydaktyczny, finansowany ze środków ZintegrUJ (1-10.12.2022 r.)