Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Agnieszka Rabiej

Stanowisko: adiunkt
Pełnione funkcje: Kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego

Dr Agnieszka Rabiej – absolwentka filologii polskiej (2001) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ (2007). Wykładowca języka i kultury polskiej w Trinity College w Dublinie (2003-2005). Ekspert MEN w pracach nad Podstawą programową dla uczniów szkół polskich uczących się za granicą (Warszawa 2010). Sekretarz studiów podyplomowych Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich w Londynie, prowadzonych przez UJ i PUNO (2012-2014). Zastępca dyrektora Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2012). Egzaminator języka polskiego jako obcego z ramienia Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości JPJO. Wieloletni współpracownik organizacji polonijnych w świecie (Academic Quality Council
w Chicago, Centrala Polskich Szkół Dokształcających w NJ, Zrzeszenie Przedszkoli Polskich w Ameryce, Kongres Oświaty Polonijnej).
Specjalizuje się w nauczaniu/uczeniu się języka polskiego jako drugiego/obcego dzieci
i młodzieży polskiego pochodzenia oraz uczniów imigranckich w Polsce. Prowadzi zajęcia z obcokrajowcami, studentami studiów II stopnia i studiów podyplomowych oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli w Polsce i za granicą.
Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

 

Strony WWW

Agnieszka Rabiej w USOSWeb

 

PUBLIKACJE (wybór)

Redakcja prac zbiorowych
Rabiej A., Janowska I., Lipińska E., Seretny A., Turek P. (red.), 2011 / 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 1, Kraków: Księgarnia Akademicka. [216 stron]

Rabiej A., Marczyńska, H., Zaręba, B. (red.), 2011, 40 koncepcji dobrych lekcji: scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego, wydanie CD, Kraków: Universitas.

Wybrane podręczniki i materiały dydaktyczne
Bednarska D., Machowska J., Majcher-Legawiec U., Rabiej A., 2021, RAZEM po polsku. Podręcznik do nauki języka polskiego jako obcego. Poziom A2, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Rabiej, A., Szelc-Mays M., Dębski R., 2016, Czytam, bo lubię! I read and I like it! T.1. Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Rabiej, A., Dębski R., Szelc-Mays M., 2016, Czytam, bo lubię! I read and I like it! Program wczesnej nauki czytania wraz z poradnikiem dla rodziców i nauczycieli dzieci dwujęzycznych. Early Reading Program and Handbook for Parents and Teachers of Bilingual Children Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Rabiej, A., 2011, Lubię czytać po polsku! 1. Teksty i ćwiczenia do nauki języka polskiego jako drugiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Rabiej, A., 2010, Lubię polski! 2. Podręcznik do nauki języka polskiego jako drugiego dla dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Rabiej, A., 2009, Lubię polski! 1. Poradnik dla nauczyciela, Kraków: Oficyna Wydawnicza Fogra.

Inne wybrane publikacje

Dębski R., Rabiej A., 2021, Emergent literacy in the community language: teaching for transfer and biliteracy, Socjolingwistyka, t.35, s. 77-87.

Banach M., Rabiej A., 2020, Testowanie biegłości językowej uczniów w wieku szkolnym na przykładzie języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistycznej Cudzoziemców, nr 27, s. 451-467.

Rabiej A., 2017, Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów [w:] A. Janus-Sitarz (red.), Każdy uczeń jest ważny: indywidualizacja na lekcji języka polskiego, Kraków: Universitas, s. 217-238.

Rabiej A., 2017, Czytanie jako umiejętność kluczowa w nauce języka poprzez treść u dzieci dwujęzycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 24, s. 261-273.

Rabiej A., 2017, Czytanie jako sposób na rozwijanie i wychowanie dzieci (nie tylko) dwujęzycznych, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 54-61.

Rabiej A., 2016, Znalezione w przekładzie. Rola języka pierwszego w nauczaniu języka drugiego/obcego [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Tłumaczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 12, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Rabiej A., 2016, Podejścia do błędów i ich poprawy we współczesnej glottodydaktyce, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców, nr 22, s.61-74.

Rabiej A., 2015, Kształcenie i rozwijanie kompetencji fonologicznej i leksykalnej uczniów [w:] I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej, Kraków: Societas Vistulana.

Rabiej A., 2015, Kształcenie i rozwijanie kompetencji gramatycznej uczniów [w:] I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej, Kraków: Societas Vistulana.

Rabiej A., Janowska I., 2015, Psychologiczne podstawy dydaktyki wielojęzyczności [w:] I. Janowska, A. Rabiej (red.), Zeszyty Edukacyjne. Kształcenie językowo-przedmiotowe w szkole polonijnej, Kraków: Societas Vistulana.

Rabiej A., 2015, Nowa krajowa polityka edukacyjna wobec Polonii, Poradnik Językowy, nr 8, s. 112-131.

Rabiej A., Janowska I., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, Neofilolog, nr 43, s. 143-154.

Rabiej A., 2013, Co motywuje i demotywuje dzieci do nauki języka polskiego za granicą, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 48-53.

Rabiej A., 2008, Postawy i preferencje językowe młodszych uczniów szkół polonijnych [w:] W.T. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 481-490.

Rabiej A., 2006, Oczekiwania nauczycieli i rodziców wobec szkoły polonijnej [w:] K. Gąsowska, M. Mazińska-Szumska (red.), Oświata polonijna na początku XXI wieku. Stan i perspektywy, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 217-232.

Pełna lista publikacji


UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW

— Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas realizacji: 2017
Stanowisko: kierownik zespołu

— Edukacja dla dwujęzyczności – system wsparcia przedszkoli polskich za granicą i rodzin polskiego pochodzenia
Projekt Kancelarii Senatu RP
Czas realizacji: 2016
Stanowisko: kierownik zespołu

— Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych,
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas realizacji: 2015
Stanowisko: uczestnik projektu

— Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Studia podyplomowe „Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich,
Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Czas realizacji: 2012-2014
Stanowisko: uczestnik projektu