Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Anna Seretny, profesor UJ

Magisterium (1986): The Impact of Modern Civilization on Man and Human Relationship in Selected Fiction of D. H. Lawrance
 
Doktorat (1997): Wyróżnianie i definiowanie znaczeń jednostek leksykalnych
 
Habilitacja (2011): Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
W pracy naukowej zajmuje się badaniami kompetencji leksykalnej uczących się polszczyzny, leksykografią pedagogiczną, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych, a także uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej. W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z dwujęzycznością i nauczaniem języka polskiego jako odziedziczonego. Obecnie w pracy skupia się na edukacyjnej odmianie polszczyzny i roli, jaką odgrywa w procesie nauczania przedmiotowego. 
 
Działalność naukowa:
Autorka monografii i licznych artykułów z zakresu glottodydaktyki polonistycznej; współautorka i współredaktorka prac naukowych przeznaczonych dla przyszłych i obecnych nauczycieli języka polskiego jako obcego, w których zgłębia istotę procesu kształcenia językowego, wskazując możliwości podniesienia jego efektywności. Szczególnie interesują ją nauczanie słownictwa, którego znajomość umożliwia użytkownikom skuteczną komunikację, decyduje o jakości, precyzji oraz fortunności przekazu; jest też ważnym parametrem biegłości językowej. 
 
Działalność dydaktyczna:
Prowadzi wykłady, konwersatoria i seminaria glottodydaktyczne dla studentów kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, Filologia polska nauczycielska, Logopedia, Język polski w komunikacji społecznej. Od lat jest opiekunem prac naukowych: dotychczas wypromowała jednego doktora (2020) i kilkudziesięciu magistrów. 
Jest zaangażowana w działalność szkoleniową i popularyzatorską. Od 2002 r. współpracuje ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli języka polskiego jako nierodzimego, publikuje teksty w periodykach nauczycielskich. 
 
Pełnione funkcje: 
2002-2007 – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ
2004-2008 – prezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego 
2008-2016 – wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej Języka Polskiego jako Obcego
2009- 2019 – kierownik studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego 
2015-obecnie  – Visiting Professor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (Londyn)
2016-obecnie  – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
2012-obecnie  – recenzent: „Neofilolog”, „Studia Migracyjne – PrzeglądPolonijny”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Język Polski”, „Journal of Multilingual Theories and Practices”, “Cognitive Studies”, “Stylistyka”, “Prace Filologiczne”
 
Członkostwa:
2002-2016 – członek Zespołu Autorów i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 
2008 – obecnie członek Rady Wydziału Polonistyki UJ
2014 – obecnie członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Polski przy Radzie Języka Polskiego
2016 – obecnie członek konsorcjum naukowego UJ-UAM
2019 – obecnie członek Rady Dyscypliny Językoznawstwo
 
Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:
1989 – Nagroda I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne 
1990 – Nagroda I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne 
1992 – Nagroda I stopnia Rektora UJ za osiągnięcia naukowe 
2003 – Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2005 – Nagroda III stopnia Rektora UJ za osiągnięcia dydaktyczne 
2005 – Dyplom Honorowy PAN (zespołowy) „za przygotowanie i wdrożenie systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego”
2006 – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
2007 – Nagroda zespołowa II stopnia Rektora UJ za osiągnięcia naukowe
2009 – Nagroda indywidualna JM Rektora za działalność naukową 
2012 – Nagroda zespołowa III stopnia Rektora UJ za osiągnięcia naukowe   
2013 – Nagroda indywidualna JM Rektora UJ za działalność naukową  
2015 – Nagroda indywidualna JM Rektora UJ za działalność naukową
2021 – Medal Komisji Edukacji Narodowej   
 
Staże zagraniczne:
1991-1993 – University of Connetcticut, USA
2001-2002 – University of Toronto 
2019 – Universität Leipzig 
 
 

Ważniejsze publikacje

 
MONOGRAFIE I TOMY POD REDAKCJĄ AUTORSKIE I WSPÓŁAUTORSKIE
Lipińska, E., Seretny A. (red.), 2021, Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy, Kraków: Universitas. 
 
Miodunka W., Tambor J. i in., 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie. Diagnoza – stan 
– perspektywy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 
 
Seretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Księgarnia Akademicka. 
 
Lipińska, E., Seretny A. (red.), 2016, Tłumaczenie we współczesnej glottodydaktyce. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
Janowska, I., Lipińska, E., Rabiej, A., Seretny, A., Turek, P. (red.) (2016). Programy nauczania języka 
polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
Lipińska E., Seretny A., 2012, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka 
odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej. Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań 
ilościowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 
Lipińska E., Seretny, A., 2006, Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
Seretny A., Lipińska E., 2005, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 
Seretny A., 1998, Definicje i definiowanie. Kraków: Wydawnictwo Nomos.
 
WYBRANE ARTYKUŁY:
Seretny A., 2006, Wskaźnik czytelności tekstu jako pomoc w określaniu stopnia jego trudności, “LingVaria”, nr 2, s. 87-98.   
 
Seretny A., 2011, Podejście leksykalne Michaela Lewisa a glottodydaktyka polonistyczna, „LingVaria”,  
nr 1, s. 281-296.
 
Seretny A., 2015, Zasób leksykalny obcojęzycznych użytkowników polszczyzny w świetle badań ilościowych, „LingVaria”, nr 2 (20), s. 81-95.
 
Seretny A., 2015, W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego plateau, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 89-106. 
 
Seretny A., 2014, Strategie uczenia się słownictwa – obcokrajowcy vs. użytkownicy języka odziedziczonego, Strategie w nauczaniu i uczeniu się języka, „Neofilolog”, nr 46/1, s. 95-108.
 
Lipińska E., Seretny A., 2016, Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, E. Lipińska, A. Seretny, „Poradnik Językowy”, nr 10, s. 45-61. 
 
Seretny A., 2018, Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej – „Język Polski”, nr 2, s.  42-60. 
 
Seretny A., 2018, Język szkolnej edukacji w perspektywie glottodydaktycznej – zarys problematyki, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2, s. 139-156. 
 
Seretny A., 2022, Polszczyzna jako język drugi w szkole. Wymagania leksykalne komunikacyjnej i edukacyjnej odmiany języka, „Neofilolog”, nr 58/1, s. 98-118. 
 
Seretny A., 2022, Polszczyzna jako język ‘daleki’ i ‘bliski’ – studium porównawcze strategii inferencyjnych uczących się, „Roczniki Humanistyczne”, t. 70, nr 10, 2022, s. 27-44.
 
ROZDZIAŁY W TOMACH POKONFERENCYJNYCH I MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH:
Seretny A., 2022, Szkolna wspólnota dyskursywna a uczniowie z doświadczeniem migracji, (w:) A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), „Współczesny dyskurs edukacyjny”,   Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 35-52. 
 
Seretny A., 2021, Polszczyzna w szkole, czyli język jako narzędzie poznania, (w:) A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy, Kraków: Universitas, s. 113-140.
 
Seretny A., 2018, W pułapce interkomprehensywnej komunikatywności, (w:) A. Krawczuk, I. Bundza (red.), Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, Kijów: Firma „INKOS”, s. 291-303.
 
Lipińska E., Seretny A., 2017, Polsko-niepolskie dzieci w polskiej szkole - studium (re)emigracyjnych problemów uczniów, E. Lipińska, A. Seretny, (w:) A. Janus-Sitarz (red.), Każdy uczeń jest ważny. Indywidualizacja na lekcji języka polskiego, Kraków: Universitas, s. 263-286. 
 
Seretny A., 2016, Przekład wewnątrzjęzykowy i jego znaczenie w procesie kształcenia językowego, 
(w:) E. Lipińska, A. Seretny (red.), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 124-144.
 
Seretny A., 2010, Kompetencja leksykalna w badaniach ilościowych na przykładzie języka polskiego 
jako obcego, (w:) W. Miodunka (red.), Polonistyka bez granic, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 184-197.
 
Seretny A., 2006, Tekst literacki a nauczanie języka obcego, (w:) R. Cudak (red.), Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice: Wydawnictwo Gnome, s. 292-306. 
 
Seretny A., 2006, Koncepcja inteligencji wielorakich H. Gardnera a nauczanie języka obcego, (w:) E. Lipińska, A. Seretny (red.), Sprawności przede wszystkim, Kraków; Universitas,s. 67-89.
 
Seretny A., 2004, Słownictwo poziomu progowego – listy frekwencyjne a zawartość inwentarza funkcjonalno-pojęciowego, (w:) A. Dąbrowska (red.), Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym, Wrocław: Wydawnictwo, s. 269-275.
 
PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE:
Seretny A. i in., 2021, Po prostu po polsku, i in., Warszawa-Chicago: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
 
Seretny A., 2016, By nie brakło słów. Ćwiczenia leksykalne dla poziomu B2. Kraków: Wydawnictwo Prolog. 
 
Seretny A., 2007, Kto czyta – nie błądzi. Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania. Kraków: Wydawnictwo Universitas. 
 
Seretny A., 2003, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo 
Universitas.