Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Dominika Bucko – adiunkt dydaktyczny

Magisterium (2008): Zastosowanie Internetu i technik komputerowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego 
 
Doktorat (2014): Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań 
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
nauczanie wspomaganego komputerowo, strategie uczenia się języka, podejście zorientowane na działanie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 
Działalność dydaktyczna:
Prowadzi zajęcia na studiach licencjackich (Studia polskie dla cudzoziemców): Praktyczna nauki języka oraz Podróż po Polsce, na studiach magisterskich (Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego) – Nowe technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego; na studiach podyplomowych – Metodyka nauczania sprawności, Nowe technologie w glottodydaktyce polonistycznej, a także zajęcia językowe z obcokrajowcami na wszystkich poziomach zaawansowania.
Prowadzi również warsztaty dla nauczycieli uczących polszczyzny jako języka nierodzimego w Polsce i na świecie. W latach 2016-2019 była koordynatorem Sieci wspomagania i samokształcenia Dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie oraz powracające z zagranicy
Jest autorką podręczników i pomocy dydaktycznych oraz współautorką programu nauczania intensywnego kursu języka polskiego jako obcego, przeznaczonego dla młodych migrantów uczących się w oddziale przygotowawczym (na zlecenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mrokowie pod Warszawą). 
 
Udział w grantach i projektach:
 • udział w projekcie Warsztaty metodyczne dla nauczycieli akademickich języka polskiego jako obcego (finansowanym ze środków IDUJ) – przygotowanie i poprowadzenie warsztatów metodycznych (online) dla lektorów i wykładowców uczelni zagranicznych oraz szkół polonijnych poza krajem o tematyce „Nauczanie podsystemów języka polskiego – cele, innowacyjne techniki i metody” (2022)
 •  
 • ​opracowanie we współautorstwie testu plasującego online dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 •  
 • współautorstwo e-podręcznika Polski w pigułce dla Ukraińców stworzonego we współpracy z Copernicus College w ramach programu ZintegrUJ
 •  
 • udział (współautorski) w opracowaniu koncepcji Poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego w trybie komputerowym i zdalnym (online) dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 •  
 • współautorstwo koncepcji Poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego w trybie komputerowym i zdalnym (online), stworzonej na zlecenie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 •  
 • uczestnik projektu Polska jest blisko – kurs edukacji zdalnej, który miał na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół polonijnych i polskich za granicą w zakresie nauczania zdalnego; w ramach projektu przeprowadzono cykl szkoleń online oraz opracowano scenariusze lekcji wraz z komentarzem metodycznym (2020)
 •  
 • udział w projekcie Innowacyjne kształcenie pokolenia polonijnego – warsztaty metodyczne dla nauczycieli polonijnych (2018)
 •  
 • uczestnik projektu Po polsku po Polsce finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach programu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015 (w ramach projektu powstał ogólnodostępny interaktywny kurs języka i kultury polskiej dla osób rozpoczynających naukę polszczyzny (2015)
 •  
 • uczestnik projektu SpeakApps 2, Lifelong Learning Grant, którego celem było upowszechnianie wiedzy na temat wykorzystywania nowych rozwiązań technologicznych w procesie kształcenia językowego oraz stworzenie przewodników i materiałów instruktażowych, dotyczących obsługi dostępnych aplikacji oraz poradników metodycznych, pozwalających na wdrożenie podejścia zadaniowo-projektowego w nauczaniu zdalnym (w czasie trwania projektu opracowano materiały do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomach A1 i A2) (2013-2014)
 •  
 • uczestnik projektu SpeakApps: Creating free and open-source online tools for the practice of oral skills, Lifelong Learning Grant; celem projektu było stworzenie nowoczesnych narzędzi internetowych wspomagających proces nauczania i uczenia się mówienia w języku obcym (w wyniku realizacji projektu powstał praktyczny kurs rozwijający sprawność mówienia w języku polskim jako obcym, przygotowujący do zdania egzaminu certyfikatowego na poziomach: B1, B2 i C2) (2011-2012)
 
 
Pełnione funkcje: 
Kierownik kierunku Studia polskie dla cudzoziemców
Sekretarz Wydziałowego Zespołu Rekrutacyjnego oraz Wydziałowego Zespołu Egzaminacyjnego zajmującego się przyjmowaniem na studia obcokrajowców. 
Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo
Egzaminatorka z uprawnieniami do sprawowania funkcji przewodniczącej w państwowych egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. 
 
Członkostwa:
Członek Zespołu Autorów Zadań Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
 
Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:
2022 – Wyróżnienie za znaczące osiągnięcia dydaktyczne w roku 2021/2022
2022 – nagroda indywidualna III stopnia Rektora UJ za działalność organizacyjną
2020 – nagroda zespołowa III stopnia Rektora UJ za pracę naukową Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego
2016 – nagroda zespołowa III Rektora UJ stopnia za działalność organizacyjną
 
 

Ważniejsze publikacje

 
MONOGRAFIA: 
Banach M., Bucko D., 2019, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka 
polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 19, Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
WYBRANE ARTYKUŁY: 
Bucko D., 2022, Testowanie rozumienia tekstu pisanego w środowisku cyfrowym na przykładzie języka polskiego jako obcego, „Języki obce w szkole”, nr 3, s. 37-44.
 
Bucko D., 2019, Wspomaganie rozwoju nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, „Kwartalnik Polonicum”, nr 31/32, s. 113-120.
 
Bucko D., Mikulska A., 2019, Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów z doświadczeniem migracji: propozycja programu nauczania dla oddziału przygotowawczego, „Języki obce w szkole” nr 4, s. 43-48.
 
Bucko D., Prizel-Kania A., 2018, Edukacja polonistyczna online – stan obecny oraz wyzwania na 
przyszłość (na podstawie analizy wybranych zasobów do nauczania języka polskiego jako obcego), „Roczniki Humanistyczne”, t. 66, z. 10: Glottodydaktyka, s. 7-23. 
 
ROZDZIAŁY W TOMACH POKONFERENCYJNYCH I MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH:
Bucko D., 2022, Projekt edukacyjny jako aktywizująca metoda nauczania międzykulturowego, (w:) T. Czerkies, A. Prizel-Kania (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 153-164.
 
Banach M., Bucko D., 2022, Rozwijanie kompetencji chińskich studentów w zakresie działań receptywnych na zajęciach języka polskiego jako obcego, w: T. Czerkies, A. Prizel-Kania (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 75-94.
 
Bucko D., Banach M., 2022, Wyzwania oraz sposoby wsparcia chińskich studentów przygotowujących prace licencjackie (w:) T. Czerkies, A. Prizel-Kania (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 165 - 180.
 
Bucko D., 2018, Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstów internetowych na lekcjach języka polskiego jako obcego, (w:) M. Błasiak-Tytuła, Z. Orłowska-Popek, A. Siudak (red.), Neurodydaktyka. glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej, t. 2, Kraków: Wydawnictwo WIR, s. 173-184.
 
PODRĘCZNIKI: 
Bucko D., Prizel-Kania A., Rogala D., 2022, Razem. Po polsku. Podręcznik do nauczania języka polskiego. Poziom B1, Kraków.
 
Bucko D., Prizel-Kania A., Terka B., 2022, Razem. Po polsku. Zeszyt ćwiczeń do nauczania języka polskiego. Poziom B1, Kraków.
 
Prizel-Kania A., Bucko D., Majcher-Legawiec U., Sowa K., 2016, Po polsku po Polsce. Podręcznik do nauczania języka i kultury polskiej dla początkujących, Kraków.