Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Dominika Izdebska-Długosz – adiunkt

Magisterium (2002): Między uniwersytetem a szkołą – o przygotowaniu studentów polonistyki do zawodu nauczycielskiego

Doktorat (2018): Błędy gramatyczne w pracach pisemnych studentów ukraińskojęzycznych uczących się języka polskiego jako obcego

Główne kierunki zainteresowań naukowych: 
interferencja i interkomprehensja w językach słowiańskich (polszczyzna a języki wschodniosłowiańskie), kontrastywność w nauczaniu języka polskiego użytkowników języków wschodniosłowiańskich, interjęzyk polsko-ukraiński, rozwój kompetencji lingwistycznej u uczących się polszczyzny Ukraińców.

Działalność naukowa: 
W swoim dorobku ma monografie: Być nauczycielem polonistą – z przeszłością ku przyszłości. Rozważania pedeutologiczne (2017); Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych (2021); Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i plany na przyszłość (z P. Długoszem i L. Kryvachuk) (2022) oraz ponad 40 artykułów naukowych.
Jest analitykiem w międzynarodowym zespole badawczym Interdyscyplinarnego Laboratorium Badań Wojny na Ukrainie.
Obecnie prowadzi badania nad interjęzykiem polsko-ukraińskim. 

Działalność dydaktyczna:
Na kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego prowadzi wykłady z metodologii badań glottodydaktycznych oraz teorii języka wraz z metodologią badań nad językiem, a także od 2022/23 seminarium magisterskie. Na Studiach polskich dla cudzoziemców prowadzi zajęcia z gramatyki kontrastywnej polsko-wschodniosłowiańskiej oraz konwersatorium o języku polskim w świecie. Uczy też gramatyki kontrastywnej w grupach wschodniosłowiańskich.  
Jest zaangażowana w działalność szkoleniową i popularyzatorską. Od 2019 r. pełni funkcję koordynatorki Sieci współpracy i samokształcenia w SPPPDDZNE w Krakowie dla nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego. 

Pełnione funkcje: 
Redaktor tematyczny punktowanego czasopisma naukowego „Youth in Central and Eastern Europe” (od 2021)

Członkostwa:
Członkini Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
Członkini Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego
Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:
2022 – nagroda II stopnia Rektora UJ za książkę Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów 
ukraińskojęzycznych

Ważniejsze publikacje

MONOGRAFIE I TOMY POD REDAKCJĄ
Izdebska-Długosz D., 2017, Być nauczycielem polonistą – z przeszłością ku przyszłości. Rozważania 
pedeutologiczne
, Wydawnictwo Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów. 

Izdebska-Długosz D., 2021, Błędy gramatyczne w polszczyźnie studentów ukraińskojęzycznych, 
Księgarnia Akademicka
, Kraków.

Długosz P., Kryvachuk L., Izdebska-Długosz D., 2022, Uchodźcy wojenni z Ukrainy – życie w Polsce i 
plany na przyszłość
, Wydawnictwo Academicon, Lublin.

WYBRANE ARTYKUŁY:
Izdebska-Długosz D., 2023, Nauczanie i uczenie się języków obcych w kontraście z językami 
słowiańskimi w opinii Słowian wschodnich – raport z badań
, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia”, nr 13(359), s. 30–43.

Izdebska-Długosz D., 2021, Nauczanie polskiej deklinacji i składni w grupach wschodniosłowiańskich
„Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2021 t. 28, „Komunikacja – język – kultura. Nowe ścieżki w glottodydaktyce polonistycznej”, s. 117–132.

Izdebska-Długosz D., 2021, Uczeń wschodniosłowiański w polskiej szkole jako wyzwanie 
glottodydaktyczne
, „Zeszyty Kieleckie. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. W świetle glottodydaktyki”, nr 1, s. 113–128.

Izdebska-Długosz D., 2020, Praktyka przekładu w dydaktyce gramatyki języka polskiego jako obcego 
w grupach ukraińskich (wschodniosłowiańskich)
, „Roczniki Humanistyczne”, tom LXVIII, 
zeszyt 10, s. 33–45. 

Izdebska-Długosz D., 2019, Tęsknię po tobie – o transferowych błędach rządu czasowników w 
polszczyźnie studentów z Ukrainy
, „Applied Linguistics Papers” nr 26/2, s. 21–32.

Izdebska-Długosz D., 2017, Ukraińcy o własnych błędach w polszczyźnie – przykład statystycznej 
analizy danych w glottodydaktycznych badaniach eksploracyjnych
, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, s. 237–253.  

Izdebska-Długosz D., 2014, Błędy leksykalne w wypowiedziach pisemnych ukraińskojęzycznych 
studentów uczących się języka polskiego jako obcego
, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zeszyt nr 83. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka 6”, s. 133–143.

ROZDZIAŁY W TOMACH POKONFERENCYJNYCH I MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH:
Izdebska-Długosz D., 2022, Uchodźcy z Ukrainy w Polsce: znajomość polszczyzny, plany na przyszłość, 
nauka języka
, (w:) Polsko-ukraińskie spotkania językowe, red. S. Butko, M. Gębka-Wolak, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 213–226.

Izdebska-Długosz D., 2021, Polsko-ukraiński interjęzyk dzieci i młodzieży na tle interjęzyka dorosłych
(w:) Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych, P. Długosz, R. Marzęcki, M. Kamionka (red.), Kraków: Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 62–75.

Izdebska-Długosz D., 2021, Podobieństwa, które przeszkadzają, czyli o nauczaniu polszczyzny 
Ukraińców,
(w:) A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: 
konteksty, dylematy, trendy
, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 197–223.

Izdebska-Długosz D., 2021, Błędy gramatyczne w polszczyźnie pisanej studentów ukraińskojęzycznych: 
korpusowe badania lapsologiczne
, (w:) I. Janowska, M. Biernacka (red.), Kierunki badań w 
glottodydaktyce polonistycznej, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 189–210.

Izdebska-Długosz D., 2017, Inność/Obcość akceptowana czy odrzucana? Polacy i Ukraińcy wobec 
błędów językowych w polszczyźnie
, (w:) A. Myszka, E. Oronowicz-Kida, J. Pasterska, Obszary 
Polonistyki 3. Inny/Obcy w literaturze, kulturze i języku, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, s. 164–180. 

Izdebska-Długosz D., 2016, O polsko-ukraińskim kontakcie językowym i kulturowym na przykładzie 
nauczania polszczyzny w środowisku ukraińskojęzycznym
, (w:) K. Feruga, A. Ostrowska-
Knapik (red.), Współczesny świat słowiański, Praha, s. 225–234.

Izdebska-Długosz D., 2016, „Za tym czasem, co spędziłem w Polsce” – błędy w użyciu okolicznika 
czasu w języku polskim na podstawie prac pisemnych studentów ukraińskojęzycznych
, (w:) Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność, I. Bundza, J. Kowalewski, A. Krawczuk, O. Slywynski (red.), Kijów: „INKOS”, s. 395– 407.

Izdebska-Długosz D., 2016, Sprawność mówienia w języku polskim jako obcym u studentów 
ukraińskojęzycznych w świetle wymagań egzaminacyjnych na poziomie B1
, (w:) I. Czwenar, D. Gonigroszek (red.), Speaking in the Foreign Language: Theory and Practice / Mówienie w języku obcym: teoria i praktyka, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, s. 168–185. 

PUBLIKACJE DYDAKTYCZNE:
Izdebska-Długosz D., 2017, Po polsku bez błędu. Zbiór ćwiczeń z gramatyki języka polskiego dla 
studentów ukraińskojęzycznych (A1 – B1)
(2017), Kraków.

Izdebska-Długosz D., 2021, Polski dla nas 1 : Польский для нас 1. Deklinacja i składnia kontrastywnie 
dla Słowian wschodnich
, Kraków.

Pełna lista: (załącznik pdf)