Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Magdalena Knapek

Stanowisko: Asystent z doktoratem

 

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010), uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich” (Wydział Polonistyki UJ). Ukończyła studia podyplomowe z Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu (UJ, 2010), Logopedii (Akademia „Ignatianum”, 2011), Organizacji i zarządzania oświatą (UP 2017). Od 2011 r. pracuje jako logopeda – obecnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Specjalizuje się w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju mowy dzieci wieku niemowlęcym i przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem budowania kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera, afazją oraz niedosłuchem. Druga kadencję jest członkiem zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Związku Logopedów.

 

Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są na logopedii w aspekcie lingwistyki humanistycznej. Zajmuje się rozwojem języka w życiu prenatalnym, zaburzeniami mowy u dzieci z poważnymi deficytami rozwojowymi, bada zależności między opóźnieniem w rozwoju mowy a problemami laryngologicznymi. Współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalem im. L. Rydygiera w Krakowie. Promotorka kilkudziesięciu prac dyplomowy na Akademii Krakowskiej.

 

Strony WWW

 

www.usosweb.uj.edu.pl

 

Publikacje

 

Knapek Magdalena, Chlanda Agnieszka, 2017, Opóźniony rozwój mowy – etiologia, diagnoza, terapia, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”„Studia Logopaedica”, red. M. Michalik, Kraków (30 stron).

 

Knapek Magdalena, 2017, Lateralizacja a dysleksja. O asymetrii funkcjonalnej mózgu i uczeniu się w kontekście badań własnych, [w:] Neurolingwistyka praktyczna, red. M. Michalik, Kraków (21 stron).

 

Knapek Magdalena, 2013, Lateralizacja a zaburzenia przetwarzania porządków linearnych w języku dzieci pięcio- i sześcioletnich, [w:] „Nowa Logopedia” t. 4: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, red. M. Michalik, A. Siudak, H. Pawłowska-Jaroń, Wyd. Collegium Columbinum, Kraków (15 stron)

 

Knapek Magdalena, 2013, Terapia neurobiologiczna jako sposób postępowania logopedycznego w opóźnionym rozwoju mowy. Doniesienia z praktyki, [w:] Dziecko w przestrzeni słów i znaczeń, red. E. Kochanowska, J. Wojciechowska, Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała (17 stron).