Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr Paulina Wójcik-Topór

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa w oparciu o rozprawę „Potoczność wypowiedzi dziecięcych na podstawie audycji radiowej Dzieci wiedzą lepiej.” (Wydział Filologiczny UP, 2012). Wcześniej odbyła studia magisterskie z zakresu filologii polskiej z logopedią na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (2008). Od roku 2010 pracuje w placówkach medycznych jako logopeda kliniczny, prowadząc terapie głównie osób dorosłych po różnych incydentach neurologicznych.  Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu dydaktyki i procedur postępowania logopedycznego w afazji oraz programowania terapii mowy i języka osób dorosłych.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą nauczania wymowy polskiej obcokrajowców, diagnozy zaburzeń mowy i języka, a także programowania terapii osób dorosłych po incydentach neurologicznych, terapii osób w śpiączce i zespole zamknięcia.  Interesuje się także gerontologopedią.


Jest współautorką pomocy logopedycznych:

M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2015), Afazja Praca z tekstem, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych,
Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Cytam i rozumiem 1, Kraków WIR.M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Czytam i rozumiem 2, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2016), Ćwiczenia operacji myślowych 2, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A.Lipa, P. Wójcik-Topór (2017), Ćwiczenia do terapii afazji 1-6, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2018), Terapia funkcji poznawczych 1-3, Kraków WIR.  M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2020), Słowa do pary, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2021), Ćwiczenia operacji myślowych 3, Kraków WIR.
M. Czarnkowska, A. Lipa, P. Wójcik-Topór (2022), Afazja Praca z tekstem 2, Kraków WIR.

 

Publikacje:

Wójcik P. (2010), Kompetencja leksykalna a obrazowanie myśli słowami przez osoby dwujęzyczne, [w:] „Nowa Logopedia – zagadnienia mowy i myślenia”, red. M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Czy pracoholizm jest chorobą? – argumentacja w tekstach studentów z Moskwy na zajęciach języka polskiego jako obcego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica III, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Zaburzenia mowy w afazji transkorowej mieszanej. Studium przypadku, [w:] „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy”, red. M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Niektóre konceptualizacje uczuć w wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym(na przykładzie czasownika lubić), [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2011), Zagadnienie kategorii przypadka rzeczownika w serii podręczników Hurra! do nauczania języka polskiego, [w:] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Logopaedica III, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, M. Michalik, Kraków.

Wójcik P. (2012), Kształcenie wymowy języka polskiego jako obcego, [w:] (NIE)swój język polski. Nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym, red. B. Skowronek, Kraków.

Wójcik P. (2012), Praca logopedy na oddziale udarowym, [w:] Studia z logopedii i neurologopedii, red. I. Nowakowska-Kempna, Kraków.

Wójcik-Topór P. (2015), Starzenie się a afazja pierwotna postępująca. Studium przypadku, [w:] „Neurolingwistyka Praktyczna”, t. 1, red. T. Zyss, M. Ryszka-Kurczab, M. Michalik, Kraków.

Wójcik-Topór P. (2017), Sprawność komunikacyjna w afazji czuciowej. Studium przypadku, [w:] „Neurolingwistyka Praktyczna”, t. 3, red.  M. Ryszka-Kurczab, M. Michalik, 
wyd. Wydawnictwo Naukowe UP .

Wójcik-Topór P. (2017), Styl potoczny jako wariant w przyswajaniu języka rodzimego, [w:] Studia Logopaedica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Kraków.

Wójcik-Topór P. Lipa A. (2018).,Bilingwizm sukcesywny w afazji mieszanej z przewagą komponenty czuciowej –studium przypadku, [w:] Nowa Logopedia nr 7: Oblicza starości. Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków.

Wójcik-Topór P. (2018), Starzenie się a język - wspomaganie komunikacji w wieku senioralnym, 
[w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński,T. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk. 

Wójcik-Topór P. (2018),Niefarmakologiczne metody oddziaływania na funkcje poznawcze w otępieniu, [w:] Gerontologopedia, red. W. Tłokiński,T. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Gdańsk.

Knapek M., Młyński R., Wójcik-Topór P. (2019), Logopedyczne studia magisterskie w formule Problem Based Learning, [w:] Kwartalnik Polonicum, red. P. Garncarek, Warszawa, nr 31/32 .

Kowalska S., Wójcik-Topór P. (2020), TERAPIA DYSFAGII JAKO SZANSA NA POWRÓT FUNKCJI KOGNITYWNYCH Postępowanie terapeutyczne u pacjenta po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym. Studium przypadku, [w:] Forum Logopedyczne.

Wójcik-Topór P. (2020), Pacjent oddziału geriatrycznego a rola logopedy, [w:] Starość Język Komunikacja Nowe obszary logopedii, T. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, B. Kamińska (red.), Gdańsk.

Dębski, R., Wójcik-Topór, P. & Knapek, M. (2021). Polish language of aphasia: A scoping review in the era of the International Classification of Functioning, Disability and Health, Linguistica Silesiana, 42, 
261-280.

Wójcik-Topór P. (2021), Zaburzenia pisania u osób dorosłych z chorobami neurologicznymi w diagnozowaniu i postępowaniu terapeutycznym, [w:] Nowa Logopedia, red. M. Korendo, A. Siudak, Kraków : Collegium Columbinum.

Knapek M., Wójcik-Topór P. (2022), Diagnoza logopedyczna dzieci w wieku poniemowlęcym z paraliżem fałdów głosowych : studium przypadku, [w:] Forum Lingwistyczne, nr 10. 

Knapek M., Wójcik-Topór P. (2022), Neurological speech therapy for toddlers with vocal cord paralysis : 
a holistic approach: case studies, [w:] Logopedia Silesiana, t. 11.

Uczestnictwo w grantach

A multilevel investigation of the discourse of Polish language speakers diagnosed with mixed aphasia. OPUS 21, Narodowe Centrum Nauki (National Centre for Science), 2021-2023, wykonawca/uczestnik