Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Dr Rafał Młyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej „Język polski dzieci dyslektycznych w sytuacji ich bilingwizmu. Analiza przypadków” (Wydział Polonistyki UJ). Ukończył studia magisterskie z filologii polskiej o specjalności logopedycznej (Wydział Humanistyczny UP w Krakowie) oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (Wydział Polonistyki UJ). Odbył staż naukowy w Northern Illinois University (DeKalb, USA) dotyczący dwujęzyczności dziecięcej oraz zastosowania programu dwujęzycznej edukacji dla dzieci imigranckich (English Language Learners).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół diagnostyki i terapii zaburzeń komunikacji u dzieci dwujęzycznych.


 

Publikacje:

Obraz rodziny w wypowiedziach bilingwalnego chłopca, [w:] „Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia”, t. 1, red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Kraków 2010, s. 219-232.

Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole), [w:] „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, t. I, red. Danuta Krzyżyk, Anna Guzy, Kielce 2012, s. 152-161.

Samoświadomość przynależności kulturowej dwujęzycznych braci z wykorzystaniem teorii leksykultury Roberta Galissona, [w:] „Studia z logopedii i neurologopedii”, red. I. Nowakowska-Kempna, Kraków 2013, s. 151-158.

Dwujęzyczność dziecięca w perspektywie glottodydaktyki i logopedii. Próba syntezy, [w:] „Nowa Logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”, t. 3, red.  Mirosław Michalik, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak, Kraków 2012, s. 93-111.

Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. Próba analizy różnicowej zachowań językowych [w:] „Bilingwizm polsko-obcy. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków”, red. R.Dębski, W. Miodunka, Kraków 2016, s.119-131.