Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Rafał Młyński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej „Język polski dzieci dyslektycznych w sytuacji ich bilingwizmu. Analiza przypadków” (Wydział Polonistyki UJ). Ukończył studia magisterskie z filologii polskiej o specjalności logopedycznej (Wydział Humanistyczny UP w Krakowie) oraz studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (Wydział Polonistyki UJ). Odbył staże naukowe i dydaktyczne w College of Education i School of Allied Health and Communicative Disorders w Northern Illinois University (DeKalb, USA). Kierownik studiów II stopnia "Logopedia". Wykładowca na studiach magisterskich - "Logopedia", "Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego" oraz studiach podyplomowych w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej. Uzyskiwał granty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Inicjatywy Doskonałości UJ. Promotor prac licencjackich oraz magisterskich. Opiekun merytoryczny studenckiego Koła Naukowego Logopedii UJ. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia takie jak diagnoza i terapia logopedyczna dzieci jedno- i dwujęzycznych, nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego, rozwój dwujęzyczności dziecięcej oraz metodologia badań logopedycznych.

 

Publikacje:

A. Mroczek, R. Młyński, Rozwój językowy dziecka oraz rola polskiego logopedy w warunkach dwujęzyczności polsko-szwedzkiej: opinie rodziców dzieci polonijnych (studia przypadku), "Poradnik Językowy", nr 5, 2023, s. 65-79. 

R. Młyński R., E. Sadowska, Zaburzenie ze spektrum autyzmu w warunkach dwujęzyczności. Przegląd badań, "Forum Lingwistyczne", 2023, nr 11, s. 1-12.

R. Młyński, B. Terka, Po co amerykańskiemu logopedzie język i kultura polska? : kilka refleksji na marginesie projektu "Polska brzmi znajomo", Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 29, 2022, s. 351-368.

The phonological skills of bilingual preschool children speaking Polish and Ukrainian in Poland, Dębski R., Młyński R., Redkva M., "International Journal of Bilingual Education and Bilingualism", 2022, vol. 25, nr 5, s. 1624-1640.

Ocena dwujęzyczności dziecięcej przy zastosowaniu formuły RIOT, "Logopaedica Lodziensia", 2021, nr 5, s. 159-170.

The BID procedure as a tool for assessing phonological processesin bilingual children, "Logopedia Silesiana", 2021, t. 10, nr 2, s. 1-13.

Kompetencje logopedyczne glottodydaktyka, nauczyciela dzieci z doświadczeniem migracyjnym [w:] Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego: konteksty, dylematy, trendy, red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków: Universitas, 2021, s. 271-292.

Dębski R., Matusiak F., Młyński R., Experiences and emotions accompanying first-year students of master's speech therapy studies: problem-based learning at Jagiellonian University, "Logopedia Silesiana", 2020, nr 9, s. 1-17.

Interactionist interpretation of the communicative competence of a bilingual child suspected of dyslexia, "LingVaria", 2020, t. 15, nr 1(29), s. 215-225.

Młyński R., Redkva M., Speech-language diagnosis of linguistics competences of multilingual children from Ukraine, "Logopedia Silesiana", 2019, nr 8, s. 435-447.

Knapek M., Młyński R., Wójcik-Topór P., Logopedyczne studia magisterskie w formule problem-based learning, "Kwartalnik Polonicum", 2019, nr 31/32, s. 63-69.

Obraz rodziny w wypowiedziach bilingwalnego chłopca, [w:] „Nowa Logopedia. Zagadnienia mowy i myślenia”, t. 1, red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Kraków 2010, s. 219-232.

Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole), [w:] „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, t. I, red. Danuta Krzyżyk, Anna Guzy, Kielce 2012, s. 152-161.

Samoświadomość przynależności kulturowej dwujęzycznych braci z wykorzystaniem teorii leksykultury Roberta Galissona, [w:] „Studia z logopedii i neurologopedii”, red. I. Nowakowska-Kempna, Kraków 2013, s. 151-158.

Dwujęzyczność dziecięca w perspektywie glottodydaktyki i logopedii. Próba syntezy, [w:] „Nowa Logopedia. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej”, t. 3, red.  Mirosław Michalik, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak, Kraków 2012, s. 93-111.

Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. Próba analizy różnicowej zachowań językowych [w:] „Bilingwizm polsko-obcy. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków”, red. R.Dębski, W. Miodunka, Kraków 2016, s.119-131.