Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr Tamara Czerkies

Stanowisko: adiunkt

Tamara Czerkies jest absolwentką filologii polskiej UJ oraz studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego w UJ (2003). Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w 2011 roku, za rozprawę pt. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pisania napisaną pod opieką naukową Prof. dr hab. W. T. Miodunki.
Od września 2014 do sierpnia 2016 pracowała jako profesor goszczony w Hankuk University of Fireign Studies w Seulu, prowadząc wykłady z literatury i kultury polskiej oraz nauczając języka polskiego studentów koreańskich. W roku akademickim 2013/2014 prowadziła wykłady w Londynie dla studentów studiów podyplomowych o specjalności Nauczanie Języka Polskiego jako Obcego i Dziedziczonego w ramach współpracy pomiędzy Londyńskim Państwowym Uniwersytetem na Obczyźnie a Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach 2005/2007 nauczała języka polskiego oraz kultury polskiej i prowadziła wykłady w Uniwersytecie Trynity College w Dublinie. W roku 2010, 2011 i 2012 prowadziła warsztaty organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli języka polskiego jako obcego z zagranicznych ośrodków akademickich.
Jej zainteresowania skupiają się na pojęciach dyskursu oraz tożsamości kulturowej wzmacnianej przez kontakt z literaturą. Jest autorką monografii (2012) pod tytułem Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) oraz artykułów poświęconych temu zagadnieniu publikowanych w czasopismach oraz w tomach po konferencjach naukowych. Opracowała autorski model nauczania języka polskiego jako obcego dla poziomu B.2 z wykorzystaniem polskich tekstów literackich.

Strony WWW

Tamara Czerkies w USOSWeb

 

PUBLIKACJE (wybór)

Monografie
Czerkies T., 2012, Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej), Biblioteka LingVariów, Glottodydaktyka, t. 2, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Podręczniki i materiały dydaktyczne
Czerkies T., 2019, Literackie lustro kultury: literatura polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, poziom B.1.2-C.1, Kraków: Wydawnictwo Avalon.

Czerkies T., 2016, Bliżej tekstów, Seul: Wydawnictwo HUiNE, Hankuk University of Foreign Studies.

Inne wybrane publikacje
Czerkies T., 2020, Zdarzenie lektury, czyli "możesz nie"... : o roli nauczyciela, kryteriach doboru tekstu oraz modelach czytelniczych na zajęciach języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem literatury [w:] J. Zych (red.) Literackie obrazy kultury: perspektywa glottodydaktyczna, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 29-43.

Czerkies T., 2019, Płeć i/a kultura: uczący się o zróżnicowanych korzeniach kulturowych [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 18, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 161-180.

Czerkies T., 2018, Bliżej tekstów – bliżej literatury i kultury polskiej (opis podręcznika kształcącego sprawności przeznaczonego dla studentów koreańskich uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B2-C1) [w:] A. Kwiatkowska, M. Valkova-Maciejewska (red.), Literatura i glottodydaktyka w praktyce. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, s. 43-62.

Czerkies T., 2015, Strateg, świadek iluminacji czy sługa użyteczny? O roli nauczyciela podczas spotkań cudzoziemców z literaturą polską [w:] Spotkania polonistyk trzech krajów-Chiny, Korea, Japonia – Rocznik 2014/2015, Tokio, s. 234-252.

Czerkies T., 2014, Strategie uwodzenia tekstem. O odpowiedzialnej lekturze literatury podczas zajęć na przykładzie języka polskiego jako rodzimego oraz jako języka obcego, Postscriptum Polonistyczne, nr 1 (13), s. 27-46.

Czerkies T., 2014, Finding the third place (literature and language teaching), East European and Balkan Studies, No. 38/6, s. 79-109.

Czerkies T., 2013), Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego (punkt widzenia nauczycieli oraz studentów) [w:] J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl (red.), Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych, t. 1, Lublin: Wydawnictwo UMCS, s.155-184.

Czerkies T., 2013), Polonocentryzm jako niezbywalny element tożsamości (o etnocentryzmie, etnorelatywizmie, akulturacji oraz kulturach centrum i peryferii) [w:] A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Poznań: WPTPN, s. 37-49.

Czerkies T., 2012, O budowaniu tożsamości uczącego się [w:] A. Kiklewicz, S. Ważnik (red.), Паланiстыка. Полонистика. Polonistyka 2012, Mińsk: Wydawnictwo "Медысонт", s. 451-467.

Czerkies T., 2012, Kultura jako przestrzeń ścierających się dyskursów i negocjowania znaczeń. O nauczaniu języka polskiego jako obcego opartym na etnografii mówienia oraz filozofii konfliktu, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 19, s. 23-34.

Czerkies T., 2011, Wykorzystanie tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego (motywy i oczekiwania studentów), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 18, s. 113-128.

Czerkies T., 2011, Tekst literacki w podejściu zadaniowym. Wykorzystanie literatury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 7-11.

Czerkies T., 2010, Wyzwalanie wyobraźni. O korzyściach płynących z wykorzystania tekstu literackiego na zajęciach języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 17, s. 405-414.

Czerkies T., 2008, Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie na zajęciach języka polskiego jako obcego [w:] W. Miodunka, A. Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 255-263.

Czerkies T., 2008, Własnym głosem, czyli jak studenci czytają tekst literacki na zajęciach języka polskiego jako obcego i jak na niego reagują?, Języki Obce w Szkole, nr 5, s. 58-64.

Czerkies T., 2007, Kształcenie kompetencji literackiej na lekcjach języka polskiego jako obcego, czyli rzecz wyobraźni, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 52-58.

Czerkies T., 2006, Ukryte między wierszami, Języki Obce w Szkole, nr 6, s.70-77.

Pełna lista publikacji >>