Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Dr hab. Waldemar Martyniuk, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (specjalność: glottodydaktyka) – stopień nadany w 2014 roku przez Wydział Polonistyki UJ, za „Post-strukturalistyczny, hermeneutyczny model glottodydaktyczny oraz jego zastosowanie w praktyce i polityce edukacyjnej", zbiór powiązanych tematycznie artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach i pracach zbiorowych. Wcześniej odbył studia magisterskie w Instytucie Filologii Germańskiej UJ (filologia szwedzka), po czym uzyskał doktorat w oparciu o rozprawę Grundbaustein Polnisch. Propozycja programu nauczania stopnia podstawowego dla kursów języka polskiego jako obcego w Uniwersytetach Ludowych Republiki Federalnej Niemiec (Wydział Filologiczny UJ, 1988). Autor podręczników, programów nauczania i testów z języka polskiego jako obcego, sekretarz Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (2003-4); visiting professor i wykładowca języka i kultury polskiej na uniwersytetach w Niemczech (Bochum, Giessen, Getynga, Moguncja, Monastyr), Szwajcarii (Bazylea) i w USA (Stanford University); dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2001-4); koordynator projektów językowych na Wydziale Polityki Językowej Rady Europy w Strasburgu (2005-6); w latach 2008-13 dyrektor wykonawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria); w latach 2013-15 dyrektor Jagiellońskiego Centrum Językowego UJ; od roku 2015 członek Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia ALTE (Association of Language Testers in Europe). Od września 2016 dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą glottodydaktyki, w szczególności oceniania i testowania sprawności językowej, a także edukacyjnych aspektów polityki językowej.

Strony WWW

Waldemar Martyniuk na USOSWeb

Prace zwarte

European Frameworks of Reference for Language Competences, 2006, Council of Europe, Language Policy Division, Strasbourg, 19 s.;

(with J. Noijons) Executive summary of results of a survey on the use of the Common European Framework of Reference for Languages at national level in the Council of Europe Member States, 2006, Council of Europe, Language Policy Division, Strasbourg, 8 s.;

PL A1 – Elementarny poziom zaawansowania w języku polskim jako obcym, 2005, Universitas, Kraków, 67 s.;

Surveying the use of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Draft synthesis of results. 2005, Council of Europe, Language Policy Division, Strasbourg, 22 s.,

Program progowy języka polskiego jako obcego/drugiego. Projekt. 1998, Kraków/ Bochum;

Grundbaustein Polnisch – Program nauczania języka polskiego w Uniwersytetach Ludowych RFN, 1991, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (na podstawie rozprawy doktorskiej z 1988 roku).

Redakcja prac zbiorowych

Internacjonalizacja studiów wyższych, 2011, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa;

Aligning Tests with the CEFR. Reflections on using the Council of Europe's draft Manual, Studies in Language Testing 33, 2010, Cambridge University Press;

Towards a common European framework of reference for languages of school education? Proceedings of a Council of Europe conference, 2007, Universitas, Kraków;

Evaluation and assessment within the domain of Language(s) of Education, 2007, Council of Europe, Strasbourg; wersja francuska: Evaluation et contrôle dans le domaine des langues de l'éducation, 2007, Conseil de l'Europe, Strasbourg;

VALEUR – Valuing All Languages in Europe. Project Report. (wraz z: P. Broeder, J. McPake, T. Tinsley, S. Latomaa, L. Mijares, 2007, ECML, Graz;

Opisywanie i testowanie biegłości językowej, redakcja autorskiej, 13-tomowej serii wydawniczej, 2004-2009, Universitas, Kraków;

Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały konferencyjne (wraz z A. Seretny i E. Lipińską), 2004, Universitas, Kraków;

Sztuka tłumaczenia tekstów literackich. Die Kunst der Übersetzung literarischer Texte. Materiały z polsko-niemieckich warsztatów GFPS e. V., 2000, GFPS Freiburg/Warszawa.

Artykuły w pracach zbiorowych (wybór)

The Council of Europe Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): a 2013 Summary of Developments. W: Colpaert, J., Simons, M., Aerts, A., Oberhofer, M. (Eds.), Language Testing in Europe: Time for a New Framework? Book of abstracts, 2013, University of Antwerp, p. 25;

The inclusive, plurilingual and intercultural approach of the Council of Europe and its implications for evaluation and assessment in language education. W: Galaczi, E. D. and Weir C. J. (Eds.), Exploring Language Frameworks. Proceedings of the ALTE Krakow Conference, July 2011, Studies in Language Testing 36, 2013, Cambridge University Press, pp. 62-71;

The European Language Portfolio (ELP) in its original Council of Europe context. W: Perspectives from the European Language Portfolio Learner Autonomy and Self-Assessment. Edited by B. Kühn and M. L. Pérez Cavana, 2012, Routledge;

Inclusive, Plurilingual and Intercultural Education for Europe, W: Claudia Schmidt-Hahn (Hrsg.) Sprache(n) als europäisches Kulturgut. 2012, Studien Verlag, Innsbruck, Wien, Bozen;

Dealing with challenges in European language education – the contribution of the European Centre for Modern Languages in Graz. W: Stickel, G. (Ed.), The Role of Language Education In Creating a Multilingual Europe. 2012, Peter Lang, Frankfurt/Main;

Multilingualism and Higher Education, W: The Encyclopedia of Applied Linguistics, 2012, Wiley-Blackwell, USA;

(współautor: J. Sheils) Council of Europe Language Policy and Planning, W: The Encyclopedia of Applied Linguistics, 2012, Wiley-Blackwell, USA;

The Council of Europe's Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): Approach, status, function and use. W: Language Learning in Higher Education Issue number: 1-1 2011, De Gruyter Mouton, Berlin;

Multilingualism and Higher Education: the European Policy Perspective, W: Martyniuk, W. (red.), Internacjonalizacja studiów wyższych, 2011, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, s. 29-40;

Nauczanie języka polskiego w kontekście europejskiej polityki językowej. W: Mazur, J., Rzeszutko-Iwan, M.: Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, 2007, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 33-40;

System wspólnych europejskich poziomów biegłości jako element polityki  językowej  Rady Europy. W: Polityka językowa a certyfikacja, red. J. Tambor, D. Rytel-Kuc, 2006, Wydawnictwo Gnome, Katowice-Leipzig, s. 13-24; wersja niemiecka: Das System der gemeinsamen europäischen Referenzniveaus als Element der Sprachpolitik des Europarates. W: Sprachpolitik und Zertifizierung, Hrsg. Von D. Rytel-Kuc und J. Tambor, 2006, Gnome Verlag, Katowice-Leipzig, s. 13-24;

Europejski system opisu kształcenia językowego a nauczanie języka polskiego jako obcego. W: Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, 2006, Universitas, Kraków, s. 13-24;

Artykuły w czasopismach (wybór)

Standardy jakości systemów testowania znajomości języków obcych Stowarzyszenia ALTE, Języki Obce w Szkole, Warszawa, Nr 3/2015, s. 58-61;

Die gastfreundliche Sprache Polnisch, Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Band 6: 2015, s. 285-300;

Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy, LingVaria, 20 (2), 2015, s. 69-80;

Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, wspierającej różnojęzyczność i interkulturowej – nowy program działań Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu. Języki Obce w Szkole, Warszawa, Nr 3/2012;

In support of plurilingual people living in multilingual societies: Policies and frameworks of European language education. OLBI Working Papers, Vol. 2, 2011, University of Ottawa, Official Languages and Bilingualism Institute, Canada, s. 1-17;

Quality education for plurilingual people living in multilingual societies: Professional Network Forum on Language Education, Forum Sprache, ISSN 1868-0852, 2. Jahrgang, No 1, 2010, s. 74-79;

La promotion du plurilinguisme, base du travail du Centre européen pour les langues vivantes à Graz (CELV) dans le domaine de l'éducation aux langues, Courriel européen des langues. Novembre 2009, CIEP Paris-Sevres;

Reformy programów nauczania jako stały element współczesnej polityki edukacyjnej. Nowa Polszczyzna 1/2008, Kraków, s. 25-26;

Dostosowywanie egzaminów z języków obcych do standardów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, 2005, Języki Obce w Szkole, Wydawnictwa CODN, Warszawa, s. 91-94;

Post-strukturalistyczny model nauczania i uczenia się języków obcych, Nowa Polszczyzna 1/99, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków;

Teoria języka jako podstawa koncepcji uczenia się i nauczania języka obcego/drugiego, Nowa Polszczyzna 2/99, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków;

Teoria rozwoju językowego człowieka jako istotny element podejścia do nauczania języka, Nowa Polszczyzna 3/99, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków;

Cele edukacji językowej, Nowa Polszczyzna 4/99, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków;

Zasady uczenia się języka, Nowa Polszczyzna 5/99, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków;

Podręczniki i inne materiały dydaktyczne (wybór)

Hurra!!! Po polsku 3. Zeszyt ćwiczeń do nauki języka polskiego jako obcego, (wraz z A. Burkat, A. Jasińską, M. Małolepszą i A. Szymkiewicz), 2009, Prolog, Kraków, s. 88 + płyta CD;

Powiedz to po polsku. Say it the Polish way, (z K. Drwal-Straszak) 2006, Universitas, Kraków, 125 s.;

To lubię! Program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego oraz w klasach I-IV technikum (razem z M. Jędrychowską, Z. A. Kłakówną, P. Kołodziejem, H. Mrazek, M. Potaś, I. Steczko, E. Siudek, J. Waligórą), 2002, Wydawnictwo Edukacyjne Kraków, 30 s.;

Poznajmy się! Polnisch für Anfänger. Materiały do nauczania, uczenia się i przyswajania języka polskiego jako obcego, 1998, Seminar für Slavische Philologie, Ruhr-Universität Bochum, RFN;

Stay Tooned in Polish, a Program to Learn Polish with a NEXT Computer, 1993, Stanford University, USA;

Mów do mnie jeszcze! Podręcznik języka polskiego jako obcego dla średniozaawansowanych, wydanie 3., 1991, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;

Samo życie. Materiały do nauczania języka polskiego, 1986, UJ Kraków.

Tłumaczenia (wybór)

Listy zagadnień kontrolnych do analizy testów biegłości językowej, 2005, Universitas, Kraków, tłumaczenie z języka angielskiego 156 s.;

Wskaźniki biegłości językowej, 2005, Universitas, Kraków, tłumaczenie z języka angielskiego 88 s.;

Europejski system opisu kształcenia językowego, Wydział Polityki Językowej Rady Europy, 2003, Wydawnictwa CODN, Warszawa,  tłumaczenie z języka angielskiego, 221 s.;

Projekty badawcze i dydaktyczne (wybór)

1989-90: Uczmy się polskiego! Program video do nauczania języka polskiego jako obcego, Telewizja Polska i Fundacja Upowszechniania Nauki, konsultacja metodyczna;

1991-93: Stay Tooned in Polish, autorski komputerowy program do nauczania języka polskiego jako obcego, Stanford University, USA;

1993: Teaching Polish with Video, autorski, prototypowy zestaw do nauczania języka polskiego przy pomocy materiałów video, University of Hawaii at Manoa, USA;

2000-2001: Badanie poprawności testów biegłości językowej dla potrzeb  certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, projekt badawczo-wdrożeniowy, grant Komitetu Badań  Naukowych nr 1 H01D 002 19 (kierownik projektu i wykonawca);

2001: Polnisch – (k)eine fremde Sprache. Język polski – język nie-obcy. Projekt dydaktyczno-promocyjny, sfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zrealizowany podczas 53. Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem (autor koncepcji i wykonawca);

1999-2004: Testowanie biegłości językowej dla potrzeb certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego, projekt badawczo-wdrożeniowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komisja ds. Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, Grupa Robocza ds. testów certyfikatowych (kierownik prac i wykonawca);

2000-2002: Nauczanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym w Szkole Języka i Kultury Polskiej UJ, projekt badawczo-wdrożeniowy nagrodzony wyróżnieniem European Label 2002 Komisji Europejskiej dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu i uczeniu się języków (koordynator projektu i wykonawca);

2002-2004: TiPS – Development Programme for Testing in Polish and Slovene, grant z programu Socrates Lingua 2 Komisji Europejskiej, nr 102335-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy nagrodzony wyróżnieniem European Label 2005 Komisji Europejskiej dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu i uczeniu się języków (koordynator projektu i wykonawca);

2002-2005: HURRA!!! A comprehensive set of Polish language teaching and learning materials, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy program Socrates Lingua 2 Komisji Europejskiej, nr 103360-CP-1-2002-1-PL-LINGUA-L2 (wykonawca i konsultant projektu);

2003-2005: ONENESS – On line less used and less taught language courses, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy programu Socrates Lingua 2 Komisji Europejskiej, nr 110475-CP-1-2003-1-LT-LINGUA-L2 (kierownik polskiego zespołu i wykonawca);

2004-2005: FEEL – funny, easy and effective learning about countries, cultures and languages, międzynarodowy projekt promocyjno-dydaktyczny programu Socrates Lingua 1 Komisji Europejskiej, nr 116589-CP-1-2004-1- LT -LINGUA-L1 (kierownik polskiego zespołu i wykonawca projektu);

2004-2007: VALEUR – valuing all languages in Europe, projekt badawczy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (członek międzynarodowego zespołu kierującego projektem);

2004-2006: Europejskie Portfolio Językowe, projekt Rady Europy wdrożony w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli – CODN (członek krajowego zespołu konsultacyjnego);

2005-2006: Piloting the Manual for relating examinations to the CEFR, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy Wydziału Polityki Językowej  Rady Europy (koordynator prac pilotażowych);

2005-2006: Pistes europeennes – a bilingual radio fiction & a quest, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy programu Socrates Lingua 1 Komisji Europejskiej (ekspert językowy projektu);

2005-2007: Benchmarking German to the CEFR, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez Instytut Goethego w Monachium (konsultant z ramienia Rady Europy);

2005-2008: Curriculum Framework for Romani in European Schools, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez Wydział Polityki Językowej Rady Europy (członek grupy koordynującej);

2005-2008: Language(s) in, for, and of Education, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez Wydział Polityki Językowej Rady Europy (członek grupy koordynującej);

2007: Benchmarking languages to the CEFR, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez CIEP w Paryżu (konsultant językowy);

2007-2008: MALTECC – Macedonian Language Testing and Certifying Center, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy programu Tempus Komisji Europejskiej (członek międzynarodowego zespołu kierującego projektem);

2008-2011: Empowering Language Professionals, program badawczo-wdrożeniowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria) z udziałem 23 międzynarodowych zespołów naukowo-dydaktycznych (konsultacja naukowa, a następnie nadzór nad całością prac programu w funkcji dyrektora wykonawczego Centrum);

2008-2012: Language Rich Europe, międzynarodowy projekt badawczy koordynowany przez British Council (członek grupy inicjatywnej projektu, a następnie konsultant z ramienia Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu);

2010-2013: QualiRom, międzynarodowy projekt badawczo-wdrożeniowy koordynowany przez Uniwersytet w Grazu, Austria (członek grupy koordynującej z ramienia Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu);

2012-2013: Learning through languages, program badawczo-wdrożeniowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria) z udziałem 18 międzynarodowych zespołów naukowo-dydaktycznych (nadzór nad całością prac programu w funkcji dyrektora wykonawczego Centrum);

2013: Innovative methodologies and assessment in language learning, wspólny program badawczo-wdrożeniowy Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (Austria) i Komisji Europejskiej (opracowanie koncepcji i nadzór nad całością prac programu w funkcji dyrektora wykonawczego Centrum).

Pełna lista publikacji >>