Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Pełnione funkcje:  Zastępca Dyrektora Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej
Kierownik Zakładu Języka Polskiego jako Obcego
Wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – na podstawie rozprawy „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Wydział Polonistyki 2011.
Ukończyła studia magisterskie (1996), a następnie doktoranckie w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2000 r obroniła pracę doktorską pt. „La didactique de la grammaire du français langue étrangère”.
W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, recepcją CEFR/ESOKJ w dydaktyce języków obcych oraz rozwijaniem działań językowych.
Jest autorką monografii oraz artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego.
W latach 2009-2024 pełniła funkcję sekretarza Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Stowarzyszenia „Bristol” – polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

STRONY WWW

Iwona Janowska w USOSWeb
Iwona Janowska w Google Scholar

PUBLIKACJE (wybór)

Monografie

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 22, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 17, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego, Kraków: Universitas.

Redakcja naukowa monografii / czasopism

Gębal P., Janowska I., (eds.), 2024, Theory and Practice of Polish Language Teaching. New methodological concepts, Vandenhoeck&Ruprecht Verlage, Göttingen.

Janowska I., Biernacka M., (red.), 2020, Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 20, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., Seretny A. (red.), 2019, Ocenianie formalne, Neofilolog nr 53/1, Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Janowska I., Gębal P. E. (red.), 2016, O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 15, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 1, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Inne wybrane publikacje

Janowska I., 2023, Tâches de médiation – outils dans l’enseignement/apprentissage actionnel des langues étrangères, Neofilolog, nr 60/2, s. 362-378.

Janowska I., 2022, „Zaanektowany” system certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego – stan obecny, Poradnik Językowy, nr 4, s. 7-20.

Janowska I., 2020, Mniej niż A1… czyli o kompetencjach użytkownika języka na poziomie pre-A1 [w:] A. Dąbrowski, R. Kucharczyk, A. Leńko-Szymańska, J. Sujecka-Zając (red.), Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej / Competences of the 21st Century: Certification of Language Proficiency, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 57-79.

Janowska I., 2020, Od nauczania języków obcych do glottodydaktyki polonistycznej – przegląd koncepcji [w:] I. Janowska, M. Biernacka (red.), Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 20. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 13-31.

Janowska I., 2020, Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 27, s. 505-526.

Janowska I., 2018, Wpływ europejskiej polityki językowej na dydaktykę języka polskiego jako obcego, Język Polski XCVIII, z. 2, s. 105-122.

Janowska I., 2017, Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki [w:] E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner (red.) Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 43-62.

Janowska I., 2017, Mediacja i działania mediacyjne w glottodydaktyce, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 80-86.

Janowska I., 2016, Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.) Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 12, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 37-53.

Janowska I., 2015, Certyfikacja języka polskiego jako obcego: problemy i wyzwania. Bilans dziesięciolecia [w:] J. Sujecka-Zając (red.) Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 83-95.

Janowska I., 2015, Tâche, un concept-clé de la perspective actionnelle [w:] M. Sowa (red.) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Lublin: Werset, s. 83-94.

Janowska I., 2015, Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – modele i schematy, Postscriptum Polonistyczne, nr 2 (16), s. 63-88.

Janowska I., 2015, Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka, LingVaria, nr 2 (20), s. 41-54.

Janowska I., Rabiej A., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, Neofilolog, nr 43/2, s. 143-154.

Janowska I., 2014, Jak oceniać ustne działania językowe uczących się? Ewaluacja wypowiedzi ustnej w podejściu ukierunkowanym na działanie [w:] A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego. Sukcesy, problemy, wyzwania, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 27-238.

Janowska I., 2011, Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju?, Neofilolog, nr 37, s. 75-86.

Janowska I., 2009, Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się języków obcych [w:] W. Miodunka, A., Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 35-50.

Janowska I., 2006, Przygotowanie kursu językowego. Programy nauczania [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas, s. 155-175.

Janowska I., 2004, Refleksyjne nauczanie gramatyki, Języki Obce w Szkole, nr 6, s. 40-48.

Janowska I., 1999, Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji, Języki Obce w Szkole, nr s. 3, 227 – 238.

Pełna lista publikacji

 

UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW


— Podejście zadaniowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego
Grant badawczy (habilitacyjny) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji RP
Czas realizacji: 2006 – 2008
Stanowisko: kierownik projektu

— „www.praktyki.wh.umcs” – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
Projekt Unii Europejskiej
Czas realizacji: 2013
Stanowisko: uczestnik projektu – ekspert

— Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Edukacja Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii,
Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Czas realizacji: 2013
Stanowisko: uczestnik projektu

— Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej RP
Czas realizacji: 2015
Stanowisko: uczestnik projektu

— Przygotowanie opracowania porównawczego podejścia do analizy zdania dla języków francuskiego i polskiego (składniowej gramatyki kontrastywnej) przeznaczonego dla nauczycieli, tłumaczy, uczniów, studentów, badaczy zajmujących się nauką o języku oraz dydaktyką języków obcych
Projekt Wallonie-Bruxelles International & Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP
Czas realizacji: 2014 – 2016
Stanowisko: uczestnik projektu

— Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej RP
Czas realizacji: 2017
Stanowisko: uczestnik projektu