Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Iwona Janowska, prof. UJ

Stanowisko: profesor uczelni

Pełnione funkcje:  Kierownik Zakładu Języka Polskiego jako Obcego
Kierownik kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego  

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – na podstawie rozprawy „Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego”, Wydział Polonistyki 2011.
Ukończyła studia magisterskie (1996), a następnie doktoranckie w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2000 r obroniła pracę doktorską pt. „La didactique de la grammaire du français langue étrangère”.
W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, recepcją CEFR/ESOKJ w dydaktyce języków obcych oraz rozwijaniem działań językowych.
Jest autorką monografii oraz artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego.
Od 2009 roku pełni funkcję sekretarza Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Członek Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Stowarzyszenia „Bristol” – polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych.

STRONY WWW

Iwona Janowska w USOSWeb
Iwona Janowska w Google Scholar

PUBLIKACJE (wybór)

Monografie

Janowska I., Plak M., 2021, Działania mediacyjne w uczeniu się i nauczaniu języków obcych. Od teorii do praktyki, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 22, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., 2019, Wypowiedź ustna w dydaktyce językowej. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 17, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas.

Janowska I., 2010, Planowanie lekcji języka obcego, Kraków: Universitas.

Redakcja naukowa monografii / czasopism

Janowska I., Biernacka M., (red.), 2020, Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 20, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., Seretny A. (red.), 2019, Ocenianie formalne, Neofilolog nr 53/1, Poznań-Kraków: Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.

Janowska I., Gębal P. E. (red.), 2016, O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 15, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2011, 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 1, Kraków: Księgarnia Akademicka. 

Inne wybrane publikacje

Janowska I., 2020, Mniej niż A1… czyli o kompetencjach użytkownika języka na poziomie pre-A1 [w:] A. Dąbrowski, R. Kucharczyk, A. Leńko-Szymańska, J. Sujecka-Zając (red.), Kompetencje XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej / Competences of the 21st Century: Certification of Language Proficiency, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s. 57-79.

Janowska I., 2020, Od nauczania języków obcych do glottodydaktyki polonistycznej – przegląd koncepcji [w:] I. Janowska, M. Biernacka (red.), Kierunki badań w glottodydaktyce polonistycznej, Biblioteka „LingVariów” Glottodydaktyka t. 20. Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 13-31.

Janowska I., 2020, Zadaniowa koncepcja kształcenia językowego w materiałach do nauczania języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis, Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, nr 27, s. 505-526.

Janowska I., 2018, Wpływ europejskiej polityki językowej na dydaktykę języka polskiego jako obcego, Język Polski XCVIII, z. 2, s. 105-122.

Janowska I., 2017, Zadanie – kluczowe pojęcie współczesnej glottodydaktyki [w:] E. Kubicka, M. Berend, M. Rittner (red.) Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego IV, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 43-62.

Janowska I., 2017, Mediacja i działania mediacyjne w glottodydaktyce, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 80-86.

Janowska I., 2016, Od metody gramatyczno-tłumaczeniowej do mediacji językowej. Tłumaczenie w dydaktyce języków obcych [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.) Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 12, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 37-53.

Janowska I., 2015, Certyfikacja języka polskiego jako obcego: problemy i wyzwania. Bilans dziesięciolecia [w:] J. Sujecka-Zając (red.) Ewaluacja biegłości językowej. Od pomiaru do sztuki pomiaru, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, s. 83-95.

Janowska I., 2015, Tâche, un concept-clé de la perspective actionnelle [w:] M. Sowa (red.) Enseignement/apprentissage du français face aux défis de demain, Lublin: Werset, s. 83-94.

Janowska I., 2015, Planowanie jednostek lekcyjnych i metodycznych – modele i schematy, Postscriptum Polonistyczne, nr 2 (16), s. 63-88.

Janowska I., 2015, Kompetencja komunikacyjna a glottodydaktyka, LingVaria, nr 2 (20), s. 41-54.

Janowska I., Rabiej A., 2014, Zadanie jako forma wspierania refleksyjnego nauczania gramatyki, Neofilolog, nr 43/2, s. 143-154.

Janowska I., 2014, Jak oceniać ustne działania językowe uczących się? Ewaluacja wypowiedzi ustnej w podejściu ukierunkowanym na działanie [w:] A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Nauczanie kultury i języka polskiego jako obcego. Sukcesy, problemy, wyzwania, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 27-238.

Janowska I., 2011, Profil dorosłego uczącego się języka polskiego jako obcego, czyli kto, gdzie, dlaczego i w jaki sposób uczy się języka polskiego w naszym kraju?, Neofilolog, nr 37, s. 75-86.

Janowska I., 2009, Perspektywa zadaniowa w nauczaniu/uczeniu się języków obcych [w:] W. Miodunka, A., Seretny (red.), W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku, Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 35-50.

Janowska I., 2006, Przygotowanie kursu językowego. Programy nauczania [w:] E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków: Universitas, s. 155-175.

Janowska I., 2004, Refleksyjne nauczanie gramatyki, Języki Obce w Szkole, nr 6, s. 40-48.

Janowska I., 1999, Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji, Języki Obce w Szkole, nr s. 3, 227 – 238.

Pełna lista publikacji

 

RECENZJE W PRZEWODACH DOKTORSKICH

1) Rozprawa doktorska mgr Marleny Deckert pt. Texte littéraire en classe de langue. Développer la compétence discursive lecto-scripturale en classe de français langue étrangère à travers les textes littéraires, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013 rok.

2) Rozprawa doktorska mgr Marty Śliwińskiej pt. Językowo-kulturowy a tekstowy obraz Francji utrwalony w felietonach Ludwika Stommy (na przykładzie tekstów zamieszczonych w „Polityce” w latach 2000-2010), napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Kurek, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2014 rok.

3) Rozprawa doktorska mgr Dominiki Bucko pt. Strategie czytania hipertekstu podejmowane przez uczących się języka polskiego jako obcego podczas realizacji zadań, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Władysława Miodunki, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2014 rok.

4) Rozprawa doktorska mgr. Sebastiena Ducourtioux pt. Tâche multimedia dans l’enseignement hybride du FLE, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2015 rok.

5) Rozprawa doktorska mgr Agnieszki Wróblewskiej pt. Le français et le polonais L(s)2: classes sémantiques des verbes mobilisés, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Urszuli Paprockiej-Piotrowskiej, Wydział Humanistyczny, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016 rok.

6) Rozprawa doktorska mgr Kamili Kubackiej pt. Komunikacja werbalna lektora na lekcji języka polskiego jako obcego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Zarzyckiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, 2018 rok.

7) Rozprawa doktorska mgr Katarzyny Małeckiej-Kujunxhiu pt. Od wiedzy deklaratywnej do proceduralnej w nauczaniu/uczeniu się języka obcego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Sujeckiej-Zając, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 2019 rok.

8) Rozprawa doktorska mgr Sławomiry Kołsut pt. Zaangażowanie emocjonalne młodzieży uczącej się języka obcego a efektywność procesu kształcenia językowego. Podejście zadaniowe w ujęciu glottodydaktycznym i neuropedagogicznym, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Przemysława Gębala, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2020 rok.

9) Rozprawa doktorska mgr Elżbiety Łątki-Likh pt. Gramatyka emocji w nauczaniu języka polskiego jako obcego: próba wyznaczenia prototypowych skryptów kulturowych polskich reakcji wyrażania emocji. Podejście porównawcze, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisławy Ligary, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, 2021 rok.

10) Rozprawa doktorska mgr Natalii Moiseienko pt. Internetowe narzędzia w nauczaniu języka polskiego jako obcego – analiza przydatności, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jolanty Tambor, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2022.

 


UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW

— Podejście zadaniowe w nauczaniu i uczeniu się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego
Grant badawczy (habilitacyjny) Ministerstwa Nauki i Informatyzacji RP
Czas realizacji: 2006 – 2008
Stanowisko: kierownik projektu

— „www.praktyki.wh.umcs” – Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS
Projekt Unii Europejskiej
Czas realizacji: 2013
Stanowisko: uczestnik projektu – ekspert

— Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie. Edukacja Polonii i Polaków w Wielkiej Brytanii,
Projekt Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
Czas realizacji: 2013
Stanowisko: uczestnik projektu

— Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli  oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży - Nauczyciel polonijny wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej RP
Czas realizacji: 2015
Stanowisko: uczestnik projektu

— Przygotowanie opracowania porównawczego podejścia do analizy zdania dla języków francuskiego i polskiego (składniowej gramatyki kontrastywnej) przeznaczonego dla nauczycieli, tłumaczy, uczniów, studentów, badaczy zajmujących się nauką o języku oraz dydaktyką języków obcych
Projekt Wallonie-Bruxelles International & Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RP
Czas realizacji: 2014 – 2016
Stanowisko: uczestnik projektu

— Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej RP
Czas realizacji: 2017
Stanowisko: uczestnik projektu