Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZNAJDŹ NAS:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

METODY KSZTAŁCENIA

 

Zajęciami dydaktycznymi w Instytutucie kierują specjaliści z zakresu glottodydaktyki polonistycznej skupieni w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego. Prowadzą oni badania w zakresie metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, opracowują stosowne podręczniki i słowniki. Nasz zespół tworzy i stosuje nowoczesne, innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne metody nauczania. Byliśmy pionierami we wprowadzaniu podejścia komunikacyjnego do nauczania języka polskiego jako obcego, a obecnie proponujemy metodę zadaniową, której istotą jest promowane przez Radę Europy uczenie się poprzez działanie. Grupa pracowników Katedry brała decydujący udział w przygotowywaniu państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, a po ich uruchomieniu w roku 2004 uczestniczy w ich przeprowadzaniu. Nauka języka polskiego stanowi zawsze najważniejszy cel, jaki stawiają sobie cudzoziemcy studiujący w naszym Instytutucie. Zajęcia językowe obejmują wszystkie sprawności językowe (rozumienie ze słuchu, komunikację i konwersacja, rozumienie tekstów pisanych i redakcję wypowiedzi) oraz podsystemy (fonetyka, gramatyka, słownictwo). Zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania prowadzone są w języku polskim – nauczanie języka poprzez komunikację w języku docelowym stanowi podstawowe założenie metodyczne, którego efektywność potwierdzają setki uczących się w naszym Instytutucie. W ramach bogatej oferty zajęć dodatkowych studenci mogą również rozwijać swoją wiedzę o Polsce, jej historii, społeczeństwie, kulturze i literaturze. Jedną z najbardziej lubianych form edukacyjnych są warsztaty kulturowo-językowe, gry miejskie oraz zajęcia prowadzone w przestrzeni Krakowa, muzeach, galeriach oraz miejscach znanych i lubianych przez krakowian.

Prowadzimy kursy języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania opierając się na systemie poziomów zaproponowanych przez Radę Europy w Europejskim Systemie opisu kształcenia językowego.

OPIS POZIOMÓW ZAAWANSOWANIA

A1 Poziom elementarny    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2 Poziom wstępny   

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcyi jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potraf się porozumiewać w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potraf w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

B1 Poziom progowy    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potraf radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży po regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

B2 Poziom średni ogólny    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, aby prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
Potrafi w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1 Poziom efektywnej biegłości językowej

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i elastycznie potraf się posługiwać językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2 Poziom zaawansowany

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potraf streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potraf wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w najbardziej złożonych wypowiedziach.