Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Banach

Stanowisko: Asystent z doktoratem

Pełnione funkcje: Kierownik kierunku Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy „Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B2 w latach 2005-2008” (Wydział Polonistyki UJ, 2015). Uczy cudzoziemców języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ (od 2010). W latach 2008-2010 pracowała jako lektor języka polskiego w Dipartimento di Lingue e Civilta’ dell’Europa Centro-Orientale na Universita’ degli Studi di Udine (Włochy). Członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów oraz Zewnętrznego Zespołu Autorów Zadań, działających w ramach certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego (od 2012); egzaminator podczas państwowych egzaminatorów certyfikatowych w kraju i za granicą (od 2013). W latach 2016-2020 koordynowała na UJ pracami ośrodka egzaminacyjnego, w którym przeprowadzane są państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą testowania znajomości języków obcych, sprawności rozumienia tekstów obcojęzycznych, metodyki nauczania języków oraz glottodydaktyki porównawczej.

PUBLIKACJE

Monografie

Banach M., Bucko D., 2019, Rozumienie tekstu pisanego w języku obcym. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 19, Kraków: Księgarnia Akademicka.

Artykuły w czasopismach i rozdziały w monografiach

Banach M., 2023, Wybrane aspekty pisania w percepcji i doświadczeniach uczących się języka polskiego jako obcego na poziomie B2 (na podstawie badania ankietowego), Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców, t. 30, s. 189-201.

Banach M., 2022, Od podejścia komunikacyjnego do podejścia ukierunkowanego na działanie. Uwagi na marginesie „Dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego”, Poradnik Językowy, nr 4, s. 21-38.

Banach M., 2022, Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Analiza materiałów przygotowawczych, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 45-53.

Banach M., Bucko D., 2022, Rozwijanie kompetencji chińskich studentów w zakresie działań receptywnych na zajęciach z języka polskiego jako obcego, [w:] T. Czerkies, A. Prizel-Kania (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 23, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 75-94.

Bucko D., Banach M., 2022, Wyzwania oraz sposoby wsparcia chińskich studentów przygotowujących prace licencjackie. Zajęcia wspomagające seminarium, [w:] T. Czerkies, A. Prizel-Kania (red.), Między Wschodem a Zachodem. O wyzwaniach dydaktycznych podczas pracy z grupami chińskimi, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 20, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 165-178.

Banach M., 2021, Przemysław Gębal / Władysław Miodunka. Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. / Didactics and methodology of teaching Polish as a foreign and second language. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2020, Glottodidactica, t. 48, nr 1, s. 123-126. 

Banach M., Rabiej A., 2020, Testowanie biegłości językowej uczniów w wieku szkolnym na przykładzie języka polskiego jako obcego, Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistycznej Cudzoziemców, nr 27, s. 451-467.

Banach M., 2019, Certyfikatowe testy z języka polskiego i angielskiego na poziomie C2 w ujęciu porównawczym, Neofilolog, nr 53/1, s. 71-88.

Banach M., 2018, Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego, Język polski, z. 2, R. XCVIII, s. 61-80.

Banach M., 2016, Alternatywne sposoby sprawdzania i oceny recepcji pisemnej w glottodydaktyce [w:] I. Janowska, P. Gębal (red.), O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie. Glottodydaktyka polonistyczna dziś, Biblioteka „LingVariów”. Glottodydaktyka t. 15, Kraków: Księgarnia Akademicka, s. 340-352.

Banach M., 2013, Testy rozumienia tekstów pisanych w egzaminach certyfikatowych z języka polskiego, angielskiego i włoskiego na poziomie B2, Języki Obce w Szkole, nr 3, s. 34-39.

Banach M., 2013, Czy studenci włoscy uczą się z pasją języka polskiego? O specyfice nauczania języka obcego studentów włoskojęzycznych – wybrane problemy [w:] A. Rabczuk (red.). Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej (publikacja PDF), Warszawa, s. 167-175.

Banach M., 2011, Tekst trudny, czyli… jaki? O czynnikach wpływających na trudność tekstu, Polonica XXXI, s. 27-35.

UDZIAŁ W REALIZACJI GRANTÓW I PROJEKTÓW

— Testowanie i ocenianie biegłości językowej uczniów szkół polonijnych
Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej
Czas realizacji: 2017
Stanowisko: uczestnik projektu