Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACOWNIA KULTURY POLSKIEJ NA ŚWIECIE

Informacje o Pracowni

Powołana na początku roku akademickiego 2020/2021 Pracownia Kultury Polskiej na Świecie to jednostka badawcza zajmująca się zasadniczo tym jak na arenie globalnej, międzynarodowej i w poszczególnych regionach świata prezentowane, odbierane, postrzegane i twórczo przetwarzane jest to, co w recepcji zewnętrznej określa kulturową polskość.  Rozpoznanie to proponujemy przy tym ujmować nie w kategoriach socjologicznych czy statystycznych, ale pochodzących z obszaru badań nad kulturą i sztuką.

Pracownia jest jednostką małą (w jej skład wchodzą dwie osoby: prof. Dariusz Kosiński i prof. Piotr Horbatowski) i wciąż znajdującą się w początkowej fazie działalności. Tworzą ja dwaj badacze o wyraźnie ukształtowanym zapleczu teatrologiczno-performatycznym, co ma oczywisty wpływu na działania Pracowni, siłą rzeczy związane w pierwszej kolejności z badaniami teatralnymi. Teatr i sztuki performatywne we wczesnej fazie istnienia Pracowni traktowane więc będą jako swoiste pole testowe dla sprawdzenia tez i wypracowania wstępnych konkluzji dotyczących kultury polskiej w świecie. Jednocześnie jednak Pracownia będzie nawiązywała współpracę z badaczami innych obszarów kultury, dążąc stopniowo do powoływania zespołów badających także zjawiska pozateatralne.

W tak zarysowanym i będącym wciąż w fazie doprecyzowania obszarze badawczym wyróżniamy trzy kręgi tematyczne, które mają się stać przedmiotem działań Pracowni na lata 2021–2026:

  • a) obecność i recepcja polskiego teatru na świecie jako przykład mechanizmów ustanawiania obrazu kultury polskiej;
  • b) transkulturowe aspekty polskiego teatru awangardowego od dwudziestolecia międzywojennego (awangarda polska w relacji do awangardy środkowoeuropejskiej) przez neoawangardę drugiej połowy XX w. (zwłaszcza międzynarodowe i transkulturowe projekty Jerzego Grotowskiego) po współczesne kontynuacje (działalność Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards w Pontederze);
  • c) kultura polska wobec wyzwań globalnych.

Publikacje naukowe - linki