Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Wiesław T. Stefańczyk – profesor UJ

Magisterium (1990): O języku polskim na Litwie 
 
Doktorat (1995): Język Polonii węgierskiej (ujęcie typologiczne)
 
Habilitacja (2007): Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej
 
Główne kierunki zainteresowań naukowych:
morfologia współczesnego języka polskiego, językoznawstwo porównawcze polsko-węgierskie, glottodydaktyka polonistyczna; Polonia węgierska 
 
Działalność naukowa:
Jest autorem ponad 90 publikacji z zakresu językoznawstwa ogólnego, porównawczego oraz glottodydaktyki z czego najważniejsze to: Język Polonii węgierskiej, Kraków 1995, Fleksja polska. Lengyel alaktan, Debrecen 1996, Po tamtej stronie Tatr, Kraków 1997 (współautor M. Pančikova), Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków, Warszawa 2000 (współautor Lemmi Erin), Słownik estońsko-polski, Kraków 2000 (współautor L. Erin), Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków 2007.
 
Działalność dydaktyczna:
Prowadzi wykłady i seminaria językoznawcze dla studentów kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, Logopedia, Język polski w komunikacji społecznej. Niezależnie od zajmowanego stanowiska prowadzi zajęcia językowe dla studentów obcokrajowców, wprowadzając ich w tajniki polskiego systemu gramatycznego. Jego zajęcia zawsze cieszyły się zainteresowaniem studentów i uzyskiwały ich wysoką ocenę. Od lat jest opiekunem prac naukowych: dotychczas wypromował jednego doktora (2017), 45 magistrów i jednego licencjata.
 
Pełnione funkcje: 
PO kierownika kierunku Logopedia (2019/2020)
Członek Rady Dyscypliny Językoznawstwo (2019-2022)
Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Dyscyplinarnej UJ (2010-2011; 2022 - obecnie)
Członek Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”
 
Członkostwa:
Członek Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (w latach 2009-2010 członek Komisji Dyscyplinarnej)
Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych
 
Staże zagraniczne:
1992-1993 – Uniwersytet Janusa Pannoniusa w Pécsu na Węgrzech
1995-1996 – Uniwersytet Debreczyński
1998-2000 – Uniwersytet w Tartu i Tallinie w Estonii
 
Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia:
2001 – Nagroda Ministra Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej za Słownik estońsko-polski 
2001 – Nagroda Uniwersytetu Pedagogicznego w Tallinie za podręcznik Poola keel 
2008 – nagroda II stopnia JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozprawę habilitacyjną 
Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej
2022 – Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 

Ważniejsze publikacje

 
MONOGRAFIE:
Stefańczyk W.T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej 
analizy morfologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
Stefańczyk W.T., 1995, Język Polonii węgierskiej (ujęcie typologiczne), Kraków: Księgarnia Akademicka.
 
WYBRANE ARTYKUŁY:
Stefańczyk W.T., 2022, Polski dopełniacz w węgierskiej perspektywie porównawczej, „Studia Slavica 
Hungarica”, nr 66, s. 413-425.
 
Stefańczyk W.T., 2021, Rodzaj gramatyczny w polszczyźnie i w językach wschodniosłowiańskich. 
Rozważania na marginesie biernika, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 28, s. 105-116.
 
Stefańczyk W.T., 2020, Węgierskie poimki a polskie przyimki wtórne – ujęcie porównawcze w aspekcie 
(glotto)dydaktycznym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 27, s. 103-110.
 
Stefańczyk W.T., 2019, O rodzaju żeńskim we współczesnym języku polskim, „Kwartalnik Polonicum”, 
z. 31/32, s. 46-51Stefańczyk W.T., 1994, Konstrukcje dzierżawcze w języku Polonii węgierskiej, „Język Polski”, nr 74, s. 100-104.
 
Stefańczyk W.T., 2018, Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie 
porównawczej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, z. 25, s. 69-76.
 
Stefańczyk W.T., 2015, Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale przymiotnikowym i rzeczownikowym), „LingVaria”, nr 10, s. 97-106.
 
Stefańczyk W.T., 2014, W stronę tradycji: paradygmaty fleksyjne polskiego rzeczownika, „Studia Slavica Hungarica”, nr 59/1, s. 81-91.
 
Stefańczyk W.T., 2010, Kilka uwag o słowotwórstwie polskiego przysłówka, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, 2010, nr 17, s. 223-227.
 
Stefańczyk W.T., 2010, O rodzaju nijakim we współczesnej standardowej polszczyźnie, „Slavica”, nr 39-40, s. 43-51.
 
ARTYKUŁY W PRACACH ZBIOROWYCH
Stefańczyk W.T., 2022, Wybrane interferencje węgierskie w polszczyźnie Węgrów uczących się języka 
polskiego, (w:) S. Cygan, M. Marczewska, K. Ostrowska (red.), Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dziś i jutro. Między doświadczeniem a nowymi wyzwaniami, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 185-197.
 
Stefańczyk W.T., 2021, Ten goleń czy ta goleń? O rodzaju gramatycznym w języku polskim, (w:) V. 
Jaros, U. Wójcik (red.), Przeszłość w języku zamknięta. In memoriam Andreae Bańkowski, Częstochowa: Wydawnictwo AJD, s. 331-344.
 
Stefańczyk W.T., 2021, Przemiany współczesnej polszczyzny – aspekt ilościowy i jakościowy, (w:) A. 
Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty-dylematy-trendy, Kraków: Universitas, s. 73-88.
 
Stefańczyk W.T., 2021, O rzeczownikach zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe miękkie we 
współczesnej polszczyźnie, (w:) P. Pátrovics (red.), Arcana Linguarum. Köszöntő kötet a 80. Éves Bańczerowski Janusz professzor tiszteletére, Budapest: ELTE, s. 407-414.
 
Stefańczyk W.T., 2021, Polsko-słowacko-węgierskie związki językowe (na przykładzie wsi Derenk na 
Węgrzech), (w:) M. Dobriková (red.), Zbornik Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Philologica 78, Bratislava: Univerzita Komenského, s. 159-166.
 
Stefańczyk W.T., 2019, O gwarze polskiej na Węgrzech – stan i potrzeby badań językoznawczych, (w:) 
B. Grabka, R. Kucharzyk, A. Tyrpa (red.), Studia dialektologiczne V, Kraków: Instytut Języka Polskiego, s. 289-294.
 
Stefańczyk W.T., 2019, Dwujęzyczność węgiersko-polska (na przykładzie osób polskiego pochodzenia 
mieszkających na Węgrzech), (w:) D. Lech-Kristein, M. Makuchowska, Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 187-194.
 
Stefańczyk W.T., 2018, Zanikające klasy gramatyczne. Liczebnik zbiorowy w teorii i praktyce, (w:) P. Zbróg (red.), Wybrane aspekty badań nad normą językową, Kraków: LIBRON, s. 121-133.
 
Stefańczyk W.T., Seretny A., 2017, Węgierska terminologia językoznawcza w polskiej tradycji 
hungarystycznej, (w:) R. Przybylska, W. Śliwiński (red.), Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 169-180.
 
Stefańczyk W.T., 2016, Polski system przypadkowy w węgierskiej perspektywie porównawczej, (w:) 
D. Dziewońska-Kiss, A. Janiec-Nyitrai, Zs. Ráduly (red.), Polono-Hungarica 9, Budapest: ELTE, s. 293-298.
 
Stefańczyk W.T., 2015, Tendencje w polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu 
teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na –(n)ąć, -c, -ść, i -źć, (w:) Język polski i polonistyka w Europie wschodniej: przeszłość i współczesność, Kijv: Inkos, s. 578-583.
 
Stefańczyk W.T., 2014, Tendencje w zakresie polskiej fleksji werbalnej (na przykładzie form czasu 
teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ić//-yć oraz -eć, (w:) M. Benešová, R. Rusin-Dybalska, L. Zakopalová (red.), Promĕny polonistiky. Tradice a výzv polonistických studií), Praha: Karolinum, s. 208-214.
 
Stefańczyk W.T., 2011, Języki ugrofińskie w polskiej tradycji leksykograficznej (na przykładzie języka estońskiego), (w:) L. K. Nagy, M. Németh, Sz. Tátrai (red.), Languages and Cultures in Research and Education, Kraków: Wydawnictwo Uniwerstetu Jagiellońskiego, s. 219-226.
 
 
PODRĘCZNIKI AKADEMICKIE
Stefańczyk W.T., 1996, Fleksja polska. Lengyel alaktan, Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
 
PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO
Stefańczyk W.T., Dixon A., 2023, Gramatyka polska w ćwiczeniach dla obcokrajowców, Kraków: Prolog. 
 
Stefańczyk W.T., Erin L., 2000. Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków, Warszawa: 
Wiedza Powszechna Pančiková M., Stefańczyk W.T., 1996, Po tamtej stronie Tatr, Kraków: Universitas.
 
SŁOWNIKI
Stefańczyk W.T., Erin L., 2000. Słownik estońsko-polski, Kraków.