Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Ewa Lipińska

Stanowisko: adiunkt z habilitacją

Uzyskała tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła podyplomowe studia pedagogiczne Graduate Diploma in Education na University of Wollongong w Australii, ze specjalnością nauczania języków włoskiego oraz angielskiego jako obcych, potem obroniła doktorat na UJ w zakresie językoznawstwa.
W latach 2002 – 2009 kierownik studiów podyplomowych „Nauczanie języka polskiego jako obcego". W latach 2002 - 2005 członek Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, 2008 - 2012 i od 2014 członek Rady Wydziału Polonistyki UJ. Od 2000 r. do 2011 r. była członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, MENIS, pełniąc funkcje: kierownika Zespołu ds. pisania, kierownika Sekcji ds. szkoleń, kierownika Zespołu ds. ewaluacji testów, audytora wewnętrznego, członka Grupy układającej testy, członka komisji egzaminacyjnych. Należy do Stowarzyszenia „Bristol" Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego i do Stowarzyszenia Wspólnota Polska (w latach 2002 - 2006 była członkiem Komisji Rewizyjnej, a w latach 2006 - 2007 zastępcą Prezesa Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia – Oddział w Krakowie).

Nagrody i wyróżnienia:

2003 r. – Srebrny Krzyż Zasługi

2003 r. – Nagroda indywidualna JM Rektora UJ

2006 r. – Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora UJ

2007 r. – Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UJ

2010 r. – Nagroda zespołowa II stopnia JM Rektora UJ

2013 r. – Nagroda indywidulana JM Rektora UJ za działalność naukową

2014 r. – Nagroda Rektora zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe

Udział w grantach

  • Grant Komitetu Badań Naukowych (Departament Badań, Wydział Nauk Humanistycznych,1998 r.). Projekt badawczy „Proces stawania się dwujęzycznym. Studium przypadku polskiego chłopca na tle bilingwizmu polsko-angielskiego w Australii".
  • Międzynarodowy projekt „Lifelong Learning" (Niemcy – Polska – Słowacja – Bułgaria). Tytuł projektu: Eu-Projekt Regionalisierte Lehrwerke und Interkultureller Dialog (IDIAL) – „Podręczniki zregionalizowane i dialog międzykulturowy (IDIAL)" (2007)
     

W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się sprawy Polonii (m.in.: procesy adaptacyjne (e/i)migrantów, zagadnienia związane z identyfikacją etniczną, dwujęzyczność i szkolnictwo polonijne) oraz metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczania pisania.

Strony WWW

Prof. Lipińska w USOSWEB


Publikacje (wybrane)


Książki

E. Lipińska (2013), Polskość w Australii – o dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 192.

E. Lipińska, A. Seretny (2013), Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce – na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego / drugiego. Poradnik metodyczny z ćwiczeniami, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 230.

E. Lipińska, A. Seretny (2012), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 228.

A. Seretny, E. Lipińska (2005), ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Universitas, Kraków, s. 329.

E. Lipińska (2003), Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 147.

 

Redakcja prac zbiorowych

E. Lipińska, A. Seretny (red.), (2016), Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia zbiorowa, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 232.

E. Lipińska, A. Seretny (red.), Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Monografia zbiorowa, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2015, s. 128.

Janowska, E. Lipińska, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turek (red.), Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1 – C2. Praca zbiorowa, Biblioteka „LingVariów". Seria: Podręczniki. T. 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2011, s. 216.

Seretny, E. Lipińska (red.), Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol", Universitas, Kraków 2008, s. 200.

E. Lipińska, A. Seretny (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa, Universitas, Kraków 2006, s. 337.

Seretny, E. Lipińska (red.), Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol", Universitas, Kraków 2006, s. 209.

A.Seretny, E. Lipińska (red. i oprac.), Przewodnik po egzaminach certyfikatowych, Universitas, Kraków 2005, s. 92.

A.Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska (red.), Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol", Universitas, Kraków 2004, s. 164.

 

Rozdziały w książkach

E. Lipińska, A. Seretny (2016), Tłumaczenie w nauczaniu / uczeniu się języka obcego – od słowa do tekstu, [w:] Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia zbiorowa, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 23-35.

E. Lipińska (2016), Przekład intersemiotyczny w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] Tłumaczenie dydaktyczne w nowoczesnym kształceniu językowym. Monografia zbiorowa, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 141-163.

E. Lipińska (2015c), O transmisji polskości w Australii, [w:] Szkolnictwo polskie poza granicami Rzeczypospolitej po roku 1918, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Zeszyty Naukowe, seria trzecia, nr 3, s. 269 - 280.

E. Lipińska (2015b), Umiejętność tworzenia tekstów pisanych w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego i Standardach wymagań egzaminacyjnych, [w:] Umiejętność rozumienia i tworzenia tekstów w świetle standardów wymagań egzaminacyjnych oraz Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Monografia zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 81-107.

E. Lipińska (2012), „Język polski" – przegląd terminologii stosowanej w glottodydaktyce polonistycznej, [w:] E. Lipińska, A. Seretny, Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 19 - 31.

E. Lipińska (2006), Nauczyciel języka polskiego jako obcego, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Praca zbiorowa pod red. E. Lipińskiej i A. Seretny, Universitas, Kraków, s. 79 - 98.
 

Rozdziały w tomach pokonferencyjnych

E. Lipińska (2015), Synchroniczne kształcenie językowe w heterogenicznych grupach wielopoziomowych, [w:] Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego III, pod red. U. Pluskoty i K. Tarczyńskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 35-49.

E. Lipińska (2010), Opisywanie jako mediacyjne działanie językowe w dydaktyce języka polskiego jako obcego, [w:] Polonistyka bez granic, t. 2. Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza, Universitas, Kraków, s. 135 - 147.

E. Lipińska (2006), Polskość młodzieży polonijnej, [w:] Polonia i Polacy w Unii Europejskiej. Praca zbiorowa pod red. M. Nadolskiego i W. Rybczyńskiego, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, s. 131 - 141.

E. Lipińska (2006), Pisanie od podszewki, [w:] Polityka językowa a certyfikacja. Materiały z polsko-niemieckiej konferencji, Lipsk, 6-8 grudnia 2005, pod red. J. Tambor i D. Rytel-Kuc, Wydawnictwo Gnome, Katowice – Leipzig, s. 105 - 110.

E. Lipińska (2006), Sposoby angażowania prawej półkuli mózgowej w proces efektywnego przyswajania materiału językowego, [w:] Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej Stowarzyszenia „Bristol", pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej, Universitas, Kraków, s. 49 - 65.

E. Lipińska, A. Seretny (2005), Od „z" do „a" – czyli od certyfikacji do programów nauczania, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, pod red. P. Garncarka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 31 - 41.

 

Artykuły

Lipińska E., Seretny A., Turek P. (2016), Ta sama, lecz nie taka sama polszczyzna Polaków zza granicy, cudzoziemców i rodzimych użytkowników języka, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 7-20.

E. Lipińska (2016), Zachowanie własnych i przyswojenie obcych wartości – o kulturowych i językowych konsekwencjach emigracji z Polski do Australii, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1 (17), s. 115-131.    

E. Lipińska (2016), Pisanie – sprawność niezbędna w kształceniu językowym, „Języki Obce w Szkole”, nr 2, s. 9-14.

E. Lipińska, A. Seretny (2016) Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, „Poradnik Językowy”  nr 10, s. 45 – 61.

E. Lipińska (2015), Dwujęzyczność kognitywna, „LingVaria" nr 2 (20), s. 55-68.

E. Lipińska (2014), Dwujęzyczność pokolenia polonijnego – jak ją zdobyć i zachować, „Polski w Niemczech. Pismo Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego", nr 2, s. 5 – 18

E. Lipińska (2002), Dwujęzyczność czy znajomość dwóch języków. Język dzieci najnowszej polskiej emigracji w Australii, „Przegląd Polonijny", z. 3, s. 95 - 103.

Podręczniki

E. Lipińska (2016), To samo słońce. Podręcznik doskonalący sprawność rozumienia ze słuchu dla obcokrajowców na poziomie zaawansowanym (e-book), Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 109, [księgarnia internetowa: www.akademicka.pl]

E. Lipińska, E. G. Dąmbska  (2016),  Pisać jak z nut – podręcznik rozwijający sprawność pisania dla obcokrajowców na poziomie B1+/ B2. Cz. I: Kompozycja i redakcja wypowiedzi pisemnych. Cz. II: Wybrane zagadnienia gramatyczne, stylistyczne i leksykalne, Universitas, Kraków, s. 456.

E. Lipińska (2010), Z ziemi włoskiej do Polski. Manuale di grammatica polacca per Italiani. Traduzione e adattamento M. Coleschi, Universitas, Kraków, s. 262.

E. Lipińska (2009), Umiesz? Zdasz! Materiały przygotowujące do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie średnim ogólnym B2, Universitas, Kraków, s. 211.

E. Lipińska (2009), Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Universitas, Kraków, s. 240.

E. Lipińska, E.G. Dąmbska (2003), Kiedyś wrócisz tu... Cz. I. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych, Universitas, Kraków, s. 279.

E. Lipińska (2003), Z polskim na ty. Podręcznik do nauki języka polskiego dla stopnia progowego, Universitas, Kraków, s. 293.

 

Pełna lista publikacji >>