Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O NAS

Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jako jednostka naukowo-dydaktyczna Wydziału Polonistyki powstał w marcu 2020 roku z przekształcenia Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie. W skład Instytutu wchodzą trzy Zakłady: Języka Polskiego jako Obcego, Językoznawstwa Stosowanego, Logopedii, dwie Pracownie: Badań Języka i Kultury Polonii, Kultury Polskiej na Świecie oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.
W ramach działalności naukowej stawiamy sobie za cel wspieranie strategii rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w procesie przekształceń w nowoczesny uniwersytet badawczy, utrzymujący pozycję czołowej uczelni Europy Środowo-Wschodniej, systematycznie podnoszącej swoją pozycję w globalnej nauce i prowadzącej badania na najwyższym poziomie.

Od początku istnienia jednostki, datującego się na rok 1970, działalność naukowa koncentrowała się wokół zagadnień metodyki nauczania języka i kultury polskiej obcokrajowców. Możemy poszczycić się, że byliśmy prekursorami w skali kraju wdrażania metody komunikacyjnej, a następnie zadaniowej, wnieśliśmy też bardzo duży wkład w opracowanie systemu certyfikacji, stanowiącego podstawy Państwowych Egzaminów Certyfikatowych z Języka Polskiego jako Obcego. Nasi pracownicy byli autorami ważnych publikacji naukowych z zakresu metodyki nauczania, a także nowoczesnych podręczników akademickich i pomocy naukowych. Obecnie Zakłady Języka Polskiego jako Obcego oraz Językoznawstwa Stosowanego kontynuują prace badawcze w bardzo szerokim zakresie glottodydaktyki i językoznawstwa stosowanego, realizując pionierskie projekty naukowe i wydając publikacje o wysokiej wartości naukowej.

Ważną częścią działalności naukowej Instytutu są także badania związane z kulturą polską i polonijną w świecie. Zapoczątkowane zostały w 1978 roku, kiedy decyzją ówczesnego Rektora UJ jednostka przemianowana została ze Studium Języka Polskiego w Instytut Badań Polonijnych. Dwie Pracownie: Badań Języka i Kultury Polonii oraz Kultury Polskiej na Świecie są kontynuatorami tamtych działań. Badania prowadzone przez tę pierwszą obejmują zagadnienia języka i kultury polonijnej, przemian i nowych wyzwań stających przed kulturą i edukacją polonijną w zmieniającym się świecie. Projekty naukowe realizowane są w ścisłej łączności z zagranicznymi oraz polskimi instytucjami oświatowymi i naukowymi w ramach współpracy Polonii i Polaków z zagranicy z Polską. Z kolei badania prowadzone przez Pracownię Kultury Polskiej na Świecie koncentrują się na tym, co w recepcji zewnętrznej określa kulturową polskość – sposób postrzegania i interpretowania kultury polskiej, określania jej wartości specyficznych, rozpoznawania i definiowania polskości poprzez kulturę. Daje to możliwość definiowania obecności polskiej kultury poza krajem, jej recepcji i interpretacji przez międzynarodowych odbiorców.

W roku 2017 w skład naszej jednostki wszedł także nowoutworzony Zakład Logopedii. Od samego początku rozpoczął prowadzenie specjalistycznych, wysoko ocenianych badań w zakresie lingwistyki klinicznej. W pracy naukowej, klinicznej i dydaktycznej realizuje i upowszechnia Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania (ICF), koncentrując się na realizacji projektów zaangażowanych społecznie, zgodnie z zasadami etyki badań naukowych.  
Bardzo istotną rolę w misji akademickiej IGP odgrywa dydaktyka. Za najważniejsze w swojej działalności uznajemy łączenie wspaniałych tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego z nowoczesnością i innowacyjnością. W ramach prowadzonych kierunków studiów staramy się kłaść nacisk na centralną rolę studentów i ich odpowiedzialność za proces uczenia się, uczenie się przez doświadczanie, postrzegając rolę nauczyciela jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, wspierającego swą wiedzą studentów. Ważną częścią tego procesu jest kształcenie umiejętności komunikacji i budowania relacji społecznych oraz współpraca w zdobywaniu wiedzy.

Instytut oferuje 2 kierunki studiów II stopnia: „Nauczanie języka polskiego jako obcego” oraz „Logopedię”, a także studia licencjackie „Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo”, realizowany również w formacie studiów „double degree”, przeznaczonych głównie dla obcokrajowców.

Pracownicy Instytutu są autorami liczących się monografii i publikacji naukowych, a także podręczników akademickich, wykorzystywanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wielu z profesorów pracowało na uczelniach zagranicznych w charakterze Visiting Professor.

Od ponad 50 lat nasza jednostka prowadzi też cieszące się uznaniem i bardzo dużą popularnością programy nauczania języka i kultury polskiej dla obcokrajowców, realizowane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej – najstarszą i największą tego typu placówkę w Polsce. Każdego roku w zajęciach Szkoły uczestniczy kilkuset obcokrajowców z kilkudziesięciu krajów świata. W ofercie znajdują się m. in.: intensywne i nieintensywne semestralne i roczne kursy języka i kultury polskiej, Szkoła Letnia, programy dla uczelni zagranicznych „Semester Abroad”, czy kursy Erasmus. Jako pierwsi w Polsce zaproponowaliśmy także program językowo-kulturalno-turystyczny dla niepełnoletniej młodzieży z zagranicy „Lato Odkrywców”. Wielokrotnie realizowaliśmy również programy w ramach konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Za swoją działalność dydaktyczną byliśmy wielokrotnie nagradzani, w tym: czterokrotnie nagrodą European Language Label za innowacyjność nauczania, a także dyplomem ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie.