Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA I STOPNIA STUDIA POLSKIE: JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

STUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWOSTUDIA POLSKIE – JĘZYK, KULTURA, SPOŁECZEŃSTWO

 

Charakterystyka kierunku

Program „Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo” to studia prowadzone wspólnie z uczelnią zagraniczną – w ramach umowy międzyuczelnianej.

Utworzony w 2019 roku kierunek studiów jest odpowiedzią na potrzeby obcokrajowców uczących się języka polskiego jako obcego w rodzimych uniwersytetach, którzy chcą następnie kontynuować naukę w Polsce.

W roku 2019 po raz pierwszy przeprowadzono nabór na ten kierunek w ramach umowy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Chinese Institute of International Education co., Ltd.

Ze względu na specyfikę języka polskiego studia licencjackie dla studentów z Chin trwają 4 lata (8 semestrów). W rodzimej uczelni w trakcie 4 semestrów (uzyskując 107 punktów ECTS) studenci realizują kanon przedmiotów charakterystycznych dla studiów licencjackich w uczelniach chińskich oraz opanowują podstawy języka polskiego. Edukacja w Uniwersytecie Jagiellońskim (kolejne 4 semestry – 90 punktów ECTS) pozwoli uczącym się pogłębić znajomość języka polskiego oraz zdobyć wiedzę z zakresu literatury i kultury polskiej oraz historii Polski. Umożliwi także napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej) pod kierunkiem specjalistów z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz otworzy drogę do podjęcia studiów magisterskich w języku polskim.

Program studiów realizowany jest w dwóch zasadniczych częściach. Pierwsze cztery semestry nauki odbywają się na rodzimym uniwersytecie studentów, w którym prowadzone są zajęcia z podstaw języka polskiego – gramatyki i sprawności językowych, a także z elementów kultury oraz wiedzy o Polsce. W ramach tej części studiów przewidziane są również zajęcia z języka angielskiego (6 punków ECTS), wychowanie fizyczne (4 punkty ECTS) oraz inne, charakterystyczne dla chińskiego systemu edukacji. Łącznie studenci uczestniczą w 1751 godzinach zajęć i uzyskują 107 punktów ECTS.

Trzeci i czwarty rok studiów odbywa się w Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas 1110 godzin zajęć, za które można uzyskać 90 punktów ECTS, studenci koncentrują się przede wszystkim na praktycznej nauce języka polskiego: rozumieniu tekstu, wypowiedzi ustnej, redakcji oraz kompozycji tekstów, leksyce, frazeologii i gramatyce. Na czwartym roku uczestniczą także w zajęciach z przekładu (polsko-chińskiego i chińsko-polskiego). W każdym semestrze studiów przewidziano również zajęcia do wyboru, takie jak.: kultura oraz realioznawstwo Polski, teatr i kino polskie, komunikacja międzykulturowa, język polski na tle innych języków. W 5 i 6 semestrze studenci uczestniczą w proseminarium, a w 7 i 8 w seminarium licencjackim, które ma się zakończyć napisaniem pracy licencjackiej w języku polskim. Większość zajęć wymaga bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych wykładowców. Student uzyskuje 10 punktów ECTS w trakcie samodzielnej pracy w ramach "Seminarium licencjackiego".

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że kierunek ten nie jest adresowany wyłącznie do studentów z uczelni chińskich, ale po pewnych modyfikacjach może być szansą na opanowanie języka polskiego, a także na pogłębienie wiedzy z zakresu kultury, historii i tradycji polskiej dla osób z całego świata, które takie studia w swoich krajach podjęły, a pragną kontynuować w Polsce.

Kto może studiować?

Studia są przeznaczone dla studentów, którzy uczą się języka polskiego jako obcego w zagranicznych uniwersytetach, a ich celem jest kontynuacja studiów w Polsce i uzyskanie dyplomu licencjackiego na kierunku: Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo.

Co zyskujemy studiując na tym kierunku?

Absolwenci kierunku Studia polskie – język, kultura, społeczeństwo:

  • potrafią posługiwać się językiem polskim na poziomie C1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

  • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania podsystemów języka polskiego,

  • posiadają wiedzę na temat podstawowych zagadnień z zakresu językoznawstwa stosowanego,

  • znają podstawowe fakty z historii, kultury i sztuki polskiej,

  • opanowują podstawy przekładoznawstwa,

  • potrafią tłumaczyć teksty polskie na język rodzimy.

Co po studiach?

Nasi absolwenci będą mogli podjąć pracę w rozmaitych międzynarodowych instytucjach, firmach i korporacjach, gdzie konieczna jest znajomość języka polskiego, polskich realiów, historii, kultury i tradycji.

Harmonogramy