Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA II STOPNIA
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO I DRUGIEGO

Komunikaty

Sekretariat Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej informuje, że rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2023/24 będzie trwać od 20 lutego godz. 10.00 do 5 marca godz. 23.59.

 

Dokumenty i ogłoszenia dla studentów przed obroną
(licencjacką i magisterską)

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 lutego 2019 roku (dostępne tutaj) na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym (ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów) należy przesłać mailowo do Sekretariatu na adres:
 
anna.marasek@uj.edu.pl
 
ostateczny tytuł pracy oraz nazwisko studenta, promotora i recenzenta w celu uzyskania dostępu do systemu AP.

Po uzupełnieniu przez sekretariat danych w systemie USOS student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące pracy: temat, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim. Następnie wprowadza do AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów.

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) należy złożyć  w Sekretariacie IGP następujące dokumenty:

 1. Wydrukowane z AP "Oświadczenie w sprawie praw autorskich".
 2. WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020
  lub
  WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych dla absolwentów, którzy rozpoczęli lub wznowili studia w roku akademickim 2019/2020
  [wnioski do pobrania poniżej w sekcji - PLIKI DO POBRANIA]
 3. Absolwent UJ ma możliwość  wypełnienia formularza zawierającego zgodę na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów. Formularz jest dostępny po zalogowaniu na stronie w USOSweb: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index
 4. Oświadczenie ZintegrUJ - tylko jeżeli student korzystał z kursów lub szkoleń w ramach programu ZintegrUJ.
  [PDF - do pobrania]
 5. Oświadczenie Uniwersytet Doskonały - tylko jeżeli student korzystał z kursów lub szkoleń w ramach projektu Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ.
  [PDF - do pobrania]

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku, gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni w/w warunki.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest dla każdego studenta generowany w systemie USOS w momencie składania dokumentów w Sekretariacie IGP.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunkach w obszarze nauk humanistycznych o specjalnościach filologicznych (filologia polska i filologie obce) oraz kulturoznawczych, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu dydaktyki języków obcych: znają metody nauczania języków obcych oraz ich dydaktyczne, psychologiczne i lingwistyczne podstawy, wiedzą, jak nauczać poszczególnych podsystemów języka i sprawności językowych. Zdobywają doświadczenie zawodowe w trakcie praktyk pedagogicznych w kraju (np. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ) i za granicą (np. University of Oslo, Department of Literature, Area Studies and European Languages).

Te studia to szansa nie tylko na zdobycie profesjonalnego wykształcenia dydaktycznego i językoznawczego, ale również znalezienia ciekawej pracy w kraju i za granicą. Rokrocznie absolwenci kierunku biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różne zakątki świata.

W programie studiów znajdziesz informacje o tym, na jakie przedmioty będziesz uczęszczać, studiując na tym kierunku. Program mówi o tym, jakie przedmioty są przewidziane w poszczególnych semestrach studiów, które są obowiązkowe, a które należą do grupy przedmiotów do wyboru, i które z nich kończą się egzaminem, a które nie. Każdy przedmiot ma w takim programie studiów swój sylabus, czyli opis, czego w ramach tego przedmiotu uczą się studenci.

Co mówią nasi wykładowcy

prof. Anna Seretny, Kierowniczka Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Glottodydaktyki Polonistycznej
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego to kierunek wyjątkowy, gdyż jest jedyną w Polsce glottodydaktyką uniwersytecką, która wprowadza słuchaczy w tajniki polszczyzny jako języka nierodzimego. Na tych studiach na język polski, a także na rozmaite aspekty polskiej kultury patrzymy oczami poznających je obcokrajowców. Jest to doświadczenie niecodzienne i fascynujące, przygoda, w czasie której spotkać można ludzi z całego świata. Ważne jest także, że nasze studia, ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, pozwalają wykraczać daleko poza horyzonty języka, dając jednocześnie rzetelne przygotowanie do jego nauczania w różnych kontekstach.

Studia to nie tylko nauka i uczestnictwo w wykładach lub ćwiczeniach, ale również okazja do rozwijania pasji i zainteresowań. Na Uniwersytecie Jagiellońskim działa prężnie wiele kół naukowych i organizacji studenckich, zarówno tych wydziałowych, jak i ogólnouniwersyteckich, które umożliwią aktywne spędzanie wolnego czasu, poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz poznanie nowych ludzi poza salą wykładową. Przy Wydział Polonistyki działa kilka kół naukowych, m.in. Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej.

Osoby ciekawe świata, lubiące podróże mogą w trakcie studiów wyjechać na wymianę do jednego z licznych zagranicznych uniwersytetów w ramach programu Erasmus+ lub wziąć udział w programie MOST (mobilność krajowa).

Więcej niż studiowanie

Co mówią nasi studenci

LinglingLingling, studentka na Wydziale Polonistyki
Studiuję nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego na Wydziale Polonistyki. Wybrałam ten kierunek, ponieważ uważałam, że to byłoby najłatwiejsze dla mnie jako cudzoziemki. Druga przyczyna jest związana z moim marzeniem: chciałabym zostać dyplomowaną nauczycielką języka polskiego

Michał Małecki
Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego pozwoliły mi na połączenie i rozwój umiejętności dydaktycznych, międzykulturowych i praktycznych. Niebywale rozwijają też kompetencje nauczycielskie. Na tym kierunku nauczysz się radzić sobie z wyzwaniami dydaktyki i interdyscyplinarnymi zadaniami. Będziesz mógł zwiedzić cały świat lub zaprosić cały świat do siebie!

Anastasia Cherniavska (Ukraina)
Studia na kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego są wymagające, jednocześnie stanowią źródło bezcennej wiedzy zawodowej wielu utalentowanych wykładowców. Już po pierwszym roku studiów każdy z nas był świadomy czynności wykonywanych podczas lekcji językowych: pojawiła się świadomość tego, w jaki sposób przebiega przyswajanie języka, jak zorganizować proces dydaktyczny i jak testować umiejętności językowe uczniów. Jako absolwenci jesteśmy przygotowani do podjęcia pracy lektorskiej w każdej części świata, opracowania materiałów dydaktycznych, udziału w komisjach egzaminacyjnych podczas egzaminów certyfikatowych itd.

Gabriela Joanna Legutko
Proponowany program studiów to nie tylko świetnie stworzony plan przedmiotów, ale przede wszystkim profesjonalna opieka wykładowców oraz fenomenalny warsztat pracy dla przyszłego polonisty, dydaktyka wielokulturowości czy nauczyciela języków obcych.

Działamy z entuzjazmem!

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej powstało w roku 2006 i od tego czasu kolejne roczniki studentów studiów II stopnia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego i Drugiego Uniwersytetu Jagiellońskiego angażują się w różnego rodzaju akcje promujące nauczanie języka i kultury polskiej.

Możemy pochwalić się, że działamy w różnych programach które powstały z inicjatywy naszych studentów i nauczycieli akademickich: m.in. Polish Your Polish, w ramach którego prowadzimy indywidualne konsultacje językowe z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego w Instytucie Glottodydaktyki Polonistycznej UJ.

Program Teraz Polski, który wystartował w 2011 roku, to współpraca naszych studentów z placówkami edukacyjnymi oraz pomoc uczniom cudzoziemskim uczęszczającym do krakowskich szkół podstawowych, którzy mają problemy adaptacyjne wynikające ze słabej znajomości języka i/lub różnic kulturowych.

Koło Naukowe Glottodydaktyki Polonistycznej organizuje także wiele wydarzeń, których celem jest promowanie polskiej kultury wśród cudzoziemców oraz ich integracja ze studentami polskimi. Co roku organizujemy wieczory wróżb andrzejkowych, spotkania opłatkowe, czy pokazy talentów. Oprócz tego zajmujemy się promocją Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej na corocznych dniach otwartych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Absolwenci i absolwentki kierunku nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego podejmują pracę ucząc obcokrajowców w kraju lub za granicą. Biorą udział w programie „Lektorzy” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i wyjeżdżają do zagranicznych akademickich ośrodków nauczania języka polskiego w różnych krajach: Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Estonia, Chiny, Chorwacja, Francja, Gruzja, Indie, Indonezja, Irlandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Stany Zjednoczone, Turcja, Ukraina, Uzbekistan, Wielka Brytania, Wietnam, Włochy…

Absolwenci i absolwentki tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie jako:

 • nauczyciel/lektor języka polskiego jako obcego w ośrodkach kształcenia obcokrajowców w kraju i za granicą,
 • nauczyciel języka polskiego dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach,
 • nauczyciel języka polskiego jako drugiego/obcego w szkolnictwie polonijnym,
 • pracownik kulturalno-oświatowy w ośrodkach i centrach kultury polskiej za granicą,
 • doradca metodyczny w ośrodkach kształcenia językowego,
 • egzaminator w trakcie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Możliwości dalszej edukacji

Co mówią nasi absolwenci

Michalina Knyś
Studia na kierunku „Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego” to przede wszystkim doskonałe przygotowanie do zawodu: solidna dawka teorii i wręcz niezliczone godziny praktyk sprawiają, że opuszczamy mury uczelni już jako kompetentni lektorzy czy nauczyciele. Potem możliwości zatrudnienia jest mnóstwo – ja wybrałam spośród nich lektorat na zagranicznej uczelni. Przez 5 lat uczyłam języka polskiego na paryskiej Sorbonie, zaś od 2021 roku mieszkam i pracuję w Brazylii, w Kurytybie, gdzie znajduje się jedyna południowoamerykańska polonistyka.
Wybór studiów glottodydaktycznych okazał się dla mnie jedną z najlepszych życiowych decyzji: dzięki nim mogę nie tylko wykonywać pracę, którą uwielbiam, ale też podróżować, szlifować znajomość języków obcych i odkrywać świat

Wszelkie sprawy związane z tokiem studiów
należy załatwiać w sekretariacie Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej.

Adres: ul. Grodzka 64, 31-044 Kraków
Telefon: +48 12 663 18 13

 

Koordynator kierunku:

 • Anna Marasek

tel. +48 (12) 663 18 13  
e-mail: anna.marasek@uj.edu.pl

Kierownik kierunku:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron