Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO

Skład osobowy

Działalność naukowa 

Zakład Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej UJ powstał w 2020 roku. Jego powołanie można widzieć jako swoisty „powrót do źródeł”, gdyż jednostka o podobnej nazwie, tj. Zakład Językoznawstwa Stosowanego do Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, działała od 1979 roku przez wiele lat w międzywydziałowym Instytucie Badań Polonijnych UJ (późniejszym Instytucie Badań Polonijnych i Etnicznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych). Pracownicy tej jednostki zajmowali się zgłębianiem szeroko rozumianych problemów nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego. Zespół Zakładu Językoznawstwa Stosowanego IGP UJ Do tych tradycji nawiązuje, uwzględniając nowe konteksty, odmienne w XXI wieku uwarunkowania procesu kształcenia oraz potrzeby uczących, a także, dzięki rewolucji cyfrowej – zupełnie inne możliwości tak dydaktyczne, jak i badawcze.
Działalność naukowa pracowników Zakładu Językoznawstwa Stosowanego IGP koncentruje się na następujących, współzależnych obszarach badawczych: 

 • gramatyka języka polskiego jako obcego;
 • morfologia, leksyka i składnia polszczyzny w ujęciu porównawczym (np. morfologia porównawcza polsko-węgierska);
 • język polski jako narzędzie poznania, tj. język szkolnej edukacji; 
 • dynamika przyswajania słownictwa w języku polskim jako nierodzimym, w tym narzędzia oceny stopnia rozwoju kompetencji leksykalnej oraz formulicznej;
 • leksykalna dostępność tekstu, uwarunkowania efektywnej inferencji leksykalnej;
 • analiza błędów językowych (gramatycznych, leksykalnych, składniowych) popełnianych przez uczących się języków bliskich i odległych genetycznie i typologicznie od polszczyzny; 
 • interkomprehensja i interferencja w nauczaniu wschodniosłowiańskich uczących się;
 • interjęzyk, jego budowa, dynamika i uwarunkowania rozwoju;
 • przyswajanie kategorii aspektu oraz innych kategorii gramatycznych przez uczących się polszczyzny o różnych językach pierwszych;
 • metodologia konstruowania testów językowych;
 • e-learning (zwłaszcza specyfika czytania w środowisku cyfrowym);
 • e-testing w dydaktyce języka polskiego jako obcego oraz odziedziczonego. 

Wyniki badań publikowane są w monografiach, recenzowanych opracowaniach zbiorowych i w punktowanych periodykach krajowych oraz zagranicznych. 

Działalność dydaktyczna 

Pracownicy Zakładu Językoznawstwa Stosowanego prowadzą zajęcia językoznawcze oraz glottodydaktyczne (wykłady, seminaria, konwersatoria, ćwiczenia) na kierunkach: Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego, Logopedia, Filologia polska (moduły: antropologiczno-kulturowy oraz nauczycielski), Język polski w komunikacji społecznej, Studia polskie dla obcokrajowców. 

Działalność popularyzatorska i szkoleniowa

Zakład Językoznawstwa Stosowanego współpracuje z instytucjami promującymi język i kulturę Polską w świecie, m.in. ze „Wspólnotą Polską, Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, Państwową Komisją ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; pracownicy ZJS działają w ramach zespołu ekspertów przy opracowywaniu i przeprowadzaniu państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania, wspomagają również nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracji i wielokulturowości w ramach „Sieci Współpracy i Samokształcenia 2020” działającej przy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.