Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

30 kwietnia 2021 r., godz. 10.00 (MS Teams).

Streszczenie

Prezentacja jest wprowadzeniem do systematycznego przeglądu stanu wiedzy, metodologii badawczej używanej do określania stanu literatury w zakresie interesującego nas problemu oraz identyfikacji luk badawczych. Dokonując systematycznego przeglądu stanu wiedzy badacz dba o to, aby reguły każdego etapu pracy nad przeglądem były rygorystycznie przestrzegane i udokumentowane w taki sposób, aby inni naukowcy mogli dokonać jego replikacji. Systematyczny przegląd literatury jest jedynym rodzajem przeglądu literatury przyjmowanym do publikacji przez wiele czasopism naukowych o wysokim współczynniku oddziaływania. Opis metodologii będzie ilustrowany przykładami z niedawno ukończonego przeglądu literatury dotyczącej języka polskiego afazji. Systematyczny przegląd stanu wiedzy stosowany jest w wielu naukach humanistycznych i społecznych

Link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a13b34ea3644c4fbbb72ba9c5f17ae3ad%40thread.tacv2/1618884041224?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%226585fd30-cb54-490e-8d7f-da3093a00e37%22%7d

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

// ]]>